Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2870-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201252 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2870-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Automatické spracovanie dát, poskytovanie informačných produktov propagačného charakteru, poskytovanie multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu najmä v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, merchandising.
38 - Výmena správ, rozširovanie a výmena informácií a správ, získavanie správ a informácií, rozširovanie elektronických časopisov, informácií elektronických periodík a kníh v elektronickej podobe prostredníctvom počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitu a iné komunikácie, informačné kancelárie, telekomunikačné informácie.
43 - Ubytovacie služby, hotely, turistické tábory, ubytovacie zariadenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.08, 26.03.23, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CIMEX INVEST s.r.o.; Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.2002 09/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.09.2004 09/2004 QB3M
5 Poznámky 03.01.2005 01/2005 XX3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2006 05/2006 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.05.2006 05/2006 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.03.2008 03/2008 PC3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 05.03.2009 03/2009 QC3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.03.2009 03/2009 QB3M
11 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 07.05.2010 05/2010 QC3M
12 Zmeny v zozname tovarov a služieb 06.06.2011 06/2011 XD3M
13 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
14 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2012 08/2012 TC3M
15 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2012 08/2012 PC3M
16 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33197650 2 OREA - SK, s. r. o. nevýlučná 23.06.2004 neplatná
  • 33197651 3 OREA - SK, s. r. o. nevýlučná 14.01.2009 neplatná
 
POZ 2870-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2870-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.10.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 01.10.2001 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 01.10.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.10.2001 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.04.2002 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.05.2002 Typ Doručené
5 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.05.2002 Typ Platba
6 výsledok rešerše 07.06.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 07.06.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
9 Oznámenie 06.10.2003 Typ Doručené
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2003 Typ Doručené
10a Doklad o prevode/prechode 06.10.2003 Typ Doručené
10b Plná moc 06.10.2003 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.10.2003 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 16.06.2004 Typ Doručené
13a Licenčná zmluva 16.06.2004 Typ Doručené
13b Plná moc 16.06.2004 Typ Doručené
14 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 21.06.2004 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 21.07.2004 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra 26.10.2004 Typ Doručené
16a Doklad 26.10.2004 Typ Doručené
16b Doklad o podniku/podnikateľovi 26.10.2004 Typ Doručené
17 22 Pop. za Žiadosť o zápis ďalšieho rozhodného údaja 03.11.2004 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2004 Typ Odoslané
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2006 Typ Doručené
19a Plná moc 08.03.2006 Typ Doručené
19b Doklad o podniku/podnikateľovi 08.03.2006 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2006 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2006 Typ Platba
22 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.03.2006 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2006 Typ Odoslané
24 Doklad 19.04.2006 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 12.05.2006 Typ Odoslané
26 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.01.2008 Typ Doručené
26a Doklad o prevode/prechode 23.01.2008 Typ Doručené
26b Plná moc 23.01.2008 Typ Doručené
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2008 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Typ Odoslané
29 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
29a Doklad o prevode 21.07.2008 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku 26.08.2008 Typ Odoslané
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2008 Typ Platba
32 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod Typ Odoslané
33 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 18.11.2008 Typ Doručené
33a Doklad 18.11.2008 Typ Doručené
33b Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 18.11.2008 Typ Doručené
34 vyžiadanie doplatku 05.12.2008 Typ Odoslané
35 40 Doplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.12.2008 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 30.01.2009 Typ Odoslané
37 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 03.08.2009 Typ Doručené
37a Doklad 03.08.2009 Typ Doručené
38 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 10.10.2009 Typ Odoslané
39 Odpoveď na správu úradu 03.12.2009 Typ Doručené
39a Plná moc 03.12.2009 Typ Doručené
39b Doklad o podniku/podnikateľovi 03.12.2009 Typ Doručené
40 vyžiadanie poplatku 27.01.2010 Typ Odoslané
41 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 17.02.2010 Typ Platba
42 dodatok k osvedčeniu OZ 18.03.2010 Typ Odoslané
43 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2011 Typ Doručené
43a Doklad o podniku/podnikateľovi 28.03.2011 Typ Doručené
44 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.04.2011 Typ Platba
45 dodatok k osvedčeniu OZ 20.04.2011 Typ Odoslané
46 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2012 Typ Platba
47 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2012 Typ Doručené
47a Doklad o podniku/podnikateľovi 12.03.2012 Typ Doručené
47b Doklad o prevode 12.03.2012 Typ Doručené
48 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.05.2012 Typ Odoslané
49 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2012 Typ Doručené
49a Doklad o podniku/podnikateľovi 04.06.2012 Typ Doručené
49b Sprievodný list 04.06.2012 Typ Doručené
50 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2012 Typ Platba
51 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2012 Typ Odoslané
52 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Typ Doručené
53 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.09.2021 Typ Doručené
54 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Typ Odoslané
55 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Typ Platba
56 dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2870-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.10.2003 CIMEX PRAHA a. s., koncernová společnost CIMEX KONCERN, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2003 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
3 Prevod majiteľa 20.03.2006 TABEA a. s. CIMEX PRAHA a. s., koncernová společnost
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.03.2006 CIMEX PRAHA a. s. TABEA a. s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 20.03.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
6 Prevod majiteľa 30.01.2008 OREA HOTELS a.s. CIMEX PRAHA a. s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 30.01.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.06.2012 OREA HOTELS s.r.o. OREA HOTELS a.s.
9 Prevod majiteľa 14.06.2012 CIMEX INVEST s.r.o. OREA HOTELS s.r.o.
10 Zápis alebo zmena zástupcu 14.06.2012 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku