Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 287-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231214 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.02.2021 
(210)  Číslo prihlášky  287-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér, počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny, a to periodiká, informačné bulletiny, brožúry, príručky a používateľské manuály súvisiace s počítačovým softvérom a hardvérom, reklamné materiály.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; reklamná činnosť a propagácia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Vydávanie publikácií, brožúr, katalógov, príručiek.
42 - Tvorba a poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát a informačných systémov; návrhy a tvorba konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.04, 01.15.15, 26.01.06, 26.11.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berith Július, Mgr.; Soblahov 838, 913 38 Soblahov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.02.2021 04/2021 ND3M
 
POZ 287-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 287-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.03.2011 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.05.2011 Typ Odoslané
4 Plná moc 16.06.2011 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 06.07.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.07.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.06.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.01.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prechodu 03.05.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prechode 03.05.2021 Typ Doručené
12b Doklad o prechode 03.05.2021 Typ Doručené
12c Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2021 Typ Platba
POZ 287-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku