Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2868-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  197994 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2868-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.05.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier do kopírovacích strojov; papierové vrecká do vysávačov; puzdrá na pasy; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje; albumy; atlasy; maliarske štetce; pauzovací papier; mapy; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; hracie karty; výrobky z kartónu, lepenky; maliarske stojany; toaletný papier; obálky; kopírovacie zariadenia; baliaci papier; fotografie; pečate; formuláre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; zemepisné mapy; etiketovacie kliešte; publikácie; papierové vreckovky; papiernický tovar; maliarske plátna; plastové fólie na balenie; stojany na fotografie; rozmnožovacie zariadenia a stroje; knihársky materiál; pásky do písacích strojov; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; školské potreby; blahoprajné pohľadnice; papierové rolety; papierové žalúzie, tienidlá; puzdrá na pečiatky; vinetovacie strojčeky; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; kalendáre; drevitý papier; papierové podložky pod poháre; rezačky na papier; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na kancelárske potreby; papierové obrúsky; písacie potreby; puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky, utierky; jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; vrecká do mikrovlnných rúr.
29 - Konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; mäsové konzervy; jedlé tuky; maslo; bujóny, vývary; konzervované ovocie; údeniny; zemiakové hranolčeky; zemiakové lupienky; kyslá kapusta; kokos sušený; koncentrované vývary; džemy; polievky; hrozienka; jedlé oleje; syry; mrazené ovocie; mlieko; ovocie (kompóty); ovocná dreň; mäso; ryby s výnimkou živých; tukové nátierky na chlieb; haringy; konzervované záhradné bylinky; mäsové výťažky; mliečne výrobky; margarín; oriešky spracované; vajcia; sušené vajcia; pečeňová paštéta; nakladaná zelenina; klobásy, salámy, párky; paradajkový pretlak; bravčová masť; ovocné šaláty; hydina nie živá; šampiňóny konzervované; potraviny z rýb; sušené ovocie.
30 - Cestá; cestoviny; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; výrobky z obilnín; čaj; čokoláda; cukrovinky; kukuričné vločky; zmrzlina; palacinky; kuchynská soľ; korenie; perníky, medovníky; kukuričná múka; múčne potraviny; keksy; prášok do pečiva; lístkové cesto; ocot; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; droždie; makaróny; chlieb; med; horčica; jemné pečivo; pečivo; pizza; puding; ryža; krupica; paštétky; prášky na výrobu zmrzliny; príchuti s výnimkou éterických olejov; ovsená potrava; kávové nápoje; kakaové nápoje; majonéza.
32 - Pivo; príchuti na výrobu nápojov; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; minerálne vody (nápoje); stolové vody; mušty; sóda; nealkoholické nápoje; sýtená voda.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenské služby v obchodnej činnosti; reklama; prieskum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  COOP EURO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COOP EURO, a. s.; Bajkalská 25, 827 18 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  776874 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  11. 02. 2002 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CZ; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2001 11/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.05.2002 05/2002 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.07.2002 07/2002 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 2868-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2868-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 28.09.2001 Typ Doručené
2 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.10.2001 Typ Platba
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.10.2001 Typ Platba
4 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 05.10.2001 Typ Doručené
5 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.10.2001 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.10.2001 Typ Doručené
5b Plná moc 05.10.2001 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 12.10.2001 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.10.2001 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.02.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 11.03.2002 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 11.03.2002 Typ Odoslané
11 sprievodný list do OMPI 11.03.2002 Typ Odoslané
12 Notifikácia z OMPI 19.04.2002 Typ Doručené
13 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2002 Typ Odoslané
15 Odmietnutie MOZ 28.03.2003 Typ Doručené
16 Odmietnutie MOZ 28.04.2003 Typ Doručené
17 Rozhodnutie k MOZ 01.12.2004 Typ Doručené
18 Rozhodnutie k MOZ 16.11.2005 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.09.2011 Typ Platba
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.09.2011 Typ Doručené
20a Doklad 26.09.2011 Typ Doručené
20b Oznámenie k poplatkom 26.09.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 26.09.2011 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 21.10.2011 Typ Odoslané
23 vyžiadanie poplatku 03.11.2011 Typ Odoslané
24 vyžiadanie poplatku 15.11.2011 Typ Odoslané
25 Výpoveď plnej moci 11.11.2011 Typ Doručené
26 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 25.11.2011 Typ Platba
27 Výpoveď plnej moci 19.12.2011 Typ Doručené
28 Žiadosť do OMPI o obnovu 05.01.2012 Typ Odoslané
29 vyžiadanie poplatku v CHF 05.01.2012 Typ Odoslané
30 sprievodný list do OMPI 05.01.2012 Typ Odoslané
31 všeobecný referátnik 10.01.2012 Typ Odoslané
32 všeobecný referátnik 10.01.2012 Typ Odoslané
33 Notifikácia z OMPI 05.03.2012 Typ Doručené
34 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.02.2021 Typ Doručené
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.04.2021 Typ Platba
36 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 21.04.2021 Typ Platba
37 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.04.2021 Typ Doručené
37a Oznámenie k poplatkom 22.04.2021 Typ Doručené
37b Sprievodný list 22.04.2021 Typ Doručené
38 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 22.04.2021 Typ Doručené
38a Oznámenie k poplatkom 22.04.2021 Typ Doručené
39 všeobecný referátnik 26.04.2021 Typ Odoslané
40 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2868-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.01.2012 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku