Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2865-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256349 
(151)  Dátum zápisu  20.10.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.10.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2865-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  14.07.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.11.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače; ručné počítače; mikropočítače; minipočítače; počítačové pamäťové dosky; vreckové počítače (PDA); prenosné a ručné elektronické osobné organizéry; počítačový hardvér; integrované obvody; pamäte integrovaných obvodov; čipy integrovaných obvodov; čipové sady; polovodičové procesory; polovodičové procesorové čipy; polovodičové čipy; mikroprocesory; dosky plošných spojov; elektronické obvodové dosky; základné dosky počítačov; počítačové pamäte; počítačové operačné systémy; mikroradiče; dátové procesory; centrálne procesorové jednotky; polovodičové pamäťové zariadenia; signálne mikroprocesory; video obvodové dosky; audio obvodové dosky; audio-video obvodové dosky; video akcelerátory; grafické akcelerátory; multimediálne akcelerátory; video procesory; obaly a puzdrá procesorového čipu; kódované magnetické karty na záznam a prenos dát; disky na záznam a prenos dát; pásky na záznam a prenos dát; káble na záznam a prenos dát; mikročipy na záznam a prenos dát; elektronické obvody na záznam a prenos dát; záznamy, nahrávky; modemy; prístroje na spracovanie údajov; prístroje na dekompresiu údajov; prístroje na úpravu údajov; prístroje na vysielanie údajov; počítačové vstupné zariadenia; počítačové výstupné zariadenia; pracovné stanice pozostávajúce z procesorov, centrálnych procesorových jednotiek, počítačových monitorov, počítačových periférií, počítačových tlačiarní; zariadenia na ukladanie údajov; počítačový hardvér a počítačový softvér na zabezpečenie počítačového hardvéru; počítačový hardvér a počítačový softvér na zabezpečenie počítačového softvéru“; súpravy elektronických čipov; počítačové komponenty; „komponenty pre plošné spoje; grafické (obrazové) akcelerátory; pamäťové médiá typu flash; elektronické, počítačové a telekomunikačné káble a adaptéry; počítačové terminály; počítačové tlačiarne; zobrazovacie jednotky videa; telekomunikačné prístroje a nástroje; kamery; počítačový sieťový hardvér; komunikačné servery (počítačový hardvér); počítačový softvér na spracovanie výpočtov; počítačový softvér na poskytovanie zabezpečenej výpočtovej siete; počítačový softvér na použitie pri poskytovaní zabezpečenej siete cloudového výpočtového spracovania; softvér operačného systému počítača; počítačový softvér na pripojenie osobných počítačov, sietí, telekomunikačných prístrojov a aplikácií globálnej počítačovej siete; počítačový softvér na vylepšovanie a poskytovanie prenosu, vysielanie, prijímanie, spracovanie a digitalizovanie dát v reálnom čase; adaptéry počítačových sietí; radiče počítačových sietí; rozhrania počítačových sietí; rozbočovače, prepínače a smerovače počítačových sietí; mikroradiče pre zariadenia, podporujúce internet vecí (internet of things, IoT); sťahovateľný počítačový softvér na spájanie, prevádzkovanie a spravovanie zariadení, podporujúcich internet vecí (internet of things, IoT); sťahovateľný počítačový softvér na spájanie, prevádzkovanie a spravovanie mobilných zariadení, podporujúcich mobilný internet vecí (internet of things, IoT); počítačový softvér na vývoj, udržiavanie a používanie lokálnych a rozľahlých počítačových sietí; počítačový softvér na vývoj, udržiavanie a používanie interaktívnych audio-video počítačových konferenčných systémov; počítačový softvér na prijímanie, zobrazovanie a používanie všesmerovo vysielaných video, audio a digitálnych dátových signálov; elektronické riadiace zariadenia na tvorbu rozhrania a na riadenie počítačov a globálnych počítačových a telekomunikačných sietí s televíznym a káblovým vysielaním a vybavením; zariadenia na testovanie a programovanie integrovaných obvodov; polovodičové zariadenia; počítačový softvér na vytváranie, podporovanie a spravovanie vzdialeného prístupu a komunikovanie s lokálnymi sieťami (LAN), virtuálnymi súkromnými sieťami (VPN), rozľahlými sieťami (WAN) a globálnymi počítačovými sieťami; operačný softvér smerovačov, prepínačov, rozbočovačov a serverov; nástroje počítačového softvéru na podporovanie softvérových aplikácií tretích strán; počítačový hardvér a softvér na bezdrôtové sieťové komunikácie; sťahovateľné elektronické publikácie v oblasti elektroniky, polovodičov a integrovaných elektronických prístrojov a zariadení, počítačov, telekomunikácií, zábavy, telefónie a káblových a bezdrôtových komunikácií; počítačový hardvér na použitie v strojovom videní, strojovom učení, hlbokom učení, umelej inteligencii, spracovaní prirodzených jazykov, algoritmoch učenia a analýze dát; počítačový softvér na strojové učenie, dotazovanie dát a analýzu dát; počítačový softvér na kognitívne výpočtové spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; platforma počítačového softvéru pre kognitívne výpočtové spracovanie; počítačový softvér na grafické znázorňovanie dát; počítačový softvér na rozpoznávanie vzorov; počítačový softvér na dolovanie dát; softvér počítačového videnia na získavanie, spracovanie, analyzovanie a chápanie digitálnych obrazov a extrahovanie vizuálnych dát; súpravy softvérov pre vývoj počítačového softvéru (SDK); súpravy softvérov pre vývoj počítačového softvéru (SDK) pre počítačové videnie, strojové učenie, hlboké učenie, umelú inteligenciu, spracovanie prirodzených jazykov, algoritmy učenia a analýzu dát; sťahovateľný počítačový softvér videnia, ktorý používa umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spojenie s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát v cloude; nahratý počítačový softvér videnia, ktorý používa umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spojenie s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát v cloude; počítačový softvér na zaznamenávanie, spracovanie, prijímanie, reprodukovanie, prenášanie, modifikovanie, komprimovanie, dekomprimovanie, všesmerové vysielanie, zlučovanie a vylepšovanie zvuku, obrazov, grafiky a dát; algoritmické softvérové programy na prevádzkovanie a riadenie počítačov; počítačový softvér na vylepšovanie a poskytovanie prenášania, vysielania, prijímania, spracovania a digitalizovania audio a video grafických informácií v reálnom čase; sťahovateľný počítačový softvér na zbieranie, zostavovanie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho pozičného systému (Global Positioning System, GPS) na použitie v pevných, mobilných a ručných zariadeniach; nahratý počítačový softvér na zbieranie, zostavovanie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho pozičného systému (Global Positioning System, GPS) na použitie v pevných, mobilných a ručných zariadeniach; elektronické databázy, majúce cestné, geografické, mapové informácie, informácie o sieti verejnej prepravy, informácie o linkách verejnej prepravy, informácie o trasách verejnej prepravy, časové rozvrhy a plány verejnej prepravy a ďalšie informácie o verejnej preprave, zaznamenané na počítačovom médiu; navigačný softvér na vypočítavanie a zobrazovanie trás; navigačný systém verejnej prepravy, majúci interaktívne digitálne mapové displeje, interaktívne inštrukcie a užívateľsky generované informácie; interaktívny sociálny počítačový softvér na získavanie a zobrazovanie verejnej prepravy, navigačných, geografických, mapových a cestovných informácií; interaktívny sociálny počítačový softvér na umožňovanie vysielania informácií o verejnej preprave, mapových, navigačných, dopravných informáciách a informáciách o trasách a bodoch záujmu do telekomunikačných sietí, mobilných telefónov, navigačných zariadení a ďalších mobilných a ručných zariadení; interaktívny sociálny počítačový softvér, ktorý umožňuje výmenu informácií medzi užívateľmi; počítačové a počítačom prevádzkované systémy na autonómne riadenie, vodičom asistované spojené vozidlá, bezpilotné letecké zariadenia a drony; počítačové softvérové platformy, majúce interaktívne displeje, riadiace systémy a riadiace zariadenia, výstražné systémy, konektivitu, palubné počítače a GPS pre vozidlá, spojená vozidlá, autonómne a bezpilotné vozidlá; viackamerové systémy na použitie vo vozidlách; zariadenia na GPS navigáciu a sledovanie polohy, GPS zariadenia na zobrazovanie a výpočet trasy, zariadenia na záznam videa a bezdrôtové komunikačné sieťové zariadenia na prenos údajov alebo obrazu pre vozidlá; počítačové softvérové aplikácie na digitálnych virtuálnych agentov, predikčné systémy, strojové učenie, automatizáciu kognitívneho procesu, rozpoznávanie vzoru, rozpoznávanie znakov, vizuálne výpočtové aplikácie, virtualizáciu znalostí, robotiku, drony a bezpilotné vozidlá; počítačové softvérové aplikácie na ovládanie automatického riadenia vozidla; počítačové softvérové aplikácie na ovládanie automatického riadenia vozidla, autonómne riadenie, navigovanie, asistovanie riadenia vozidiel a automatické riadenie vozidiel; zariadenia na sledovanie vozidiel, tvorené počítačovým softvérom a počítačovým hardvérom, senzormi, vysielačmi, prijímačmi a globálnymi pozičnými satelitnými prijímačmi, všetko na použitie v spojení so sledovaním vozidiel a monitorovaním vozidiel.
42 - Poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnuteľného softvéru na strojové učenie, dolovanie dát, dotazovanie dát a analýzu dát; poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnuteľného softvéru na kognitívne výpočtové spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na dotazovanie dát a analýzu dát; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na dolovanie dát; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na kognitívne výpočtové spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; dočasné poskytnutie nestiahnuteľného softvéru, programovacieho rozhrania softvérových aplikácií (API) a softvérového widgetu pre strojové učenie, dolovanie dát, dopytovanie údajov a analýzu údajov; poskytovanie online nestiahnuteľného počítačového softvéru videnia na získavanie, spracovanie, analyzovanie a chápanie digitálnych obrazov a extrahovanie vizuálnych dát; poskytovanie online nestiahnuteľných súprav softvérov pre vývoj počítačového softvéru (SDK); poskytovanie online nestiahnuteľných súprav softvérov pre vývoj počítačového softvéru (SDK) pre počítačové videnie, strojové učenie, hlboké učenie, umelú inteligenciu, spracovanie prirodzených jazykov, algoritmy učenia a analýzu dát; poskytovanie online nestiahnuteľného softvéru videnia, ktorý používa umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spájanie s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát v cloude; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie pri poskytovaní funkcionalít výpočtového spracovania v cloude a služieb informačných technológií (IT), výpočtového spracovania a cloudového výpočtového spracovania; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie vo výpočtovom spracovaní prostredníctvom globálnej a lokálnej siete; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) ako platformu na vývoj softvéru na použitie v spájaní aplikácií k podnikovým systémom a zariadeniam; poskytovanie konzultačných a informačných služieb v oblasti poskytovania softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) na použitie pri poskytovaní výpočtového spracovania s nízkou latenciou a vysokou šírkou pásma; cloudový výpočtový softvér na použitie pri poskytovaní výpočtov s nízkou latenciou a veľkou šírkou pásma, služieb informačných technológií (IT) a výpočtov prostredníctvom globálnej a miestnej siete; rozmiestňovanie aplikácií po celej on-line sieti; služby poskytovania počítačovej analýzy, ukladanie do vyrovnávacej pamäte v podobe elektronického ukladania údajov, výpočty v podobe analýzy počítačového hardvéru a softvéru a smerovania prenosu v podobe monitorovania riadenia internetovej prevádzky webových stránok iných; služby konfigurácie počítačovej siete na poskytovanie bezpečnej a dôveryhodnej výpočtovej siete; poskytovanie konzultačných služieb ohľadom počítačového hardvéru a softvéru v oblasti vývoja prostredia, založeného na cloude, s integrovaním aplikácií naprieč rôznymi platformami a pripojenými zariadeniami; poskytovanie počítačových sieťových indexov informácií, webových stránok a zdrojov; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľného počítačového softvéru na pripájanie, prevádzkovanie a spravovanie sieťových zariadení v internete vecí (internet of things, IoT); poskytovanie online nestiahnuteľného počítačového softvéru na pripájanie, prevádzkovanie a spravovanie sieťových zariadení v internete vecí (internet of things, IoT); poskytovanie softvéru ako služby (SAAS) s platformou pre vývoj softvéru prostredníctvom internet; konzultačné služby v oblasti počítačov a bezdrôtového výpočtového spracovania; služby správy počítačových sietí na monitorovanie sieťových systémov na technické účely; hosťovanie digitálneho obsahu na internete; služby správy počítačových sietí na poskytovanie informácií o prevádzke počítačových sietí; prispôsobovanie webového softvéru; navrhovanie počítačového používateľského rozhrania (pre tretie osoby); navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; konzultačné služby v oblasti navrhovania a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie a vyvíjanie štandardov pre tretie osoby v návrhu a implementácii počítačového softvéru, počítačového hardvéru a telekomunikačného vybavenia (inžinierska činnosť); riadenie počítačových projektov; poskytovanie online softvéru ako služby na zbieranie, zostavovanie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho pozičného systému (Global Positioning System, GPS); poskytovanie online nestiahnuteľného softvéru, majúceho cestné, geografické, mapové informácie, informácie o sieti verejnej prepravy, informácie o linkách verejnej prepravy, informácie o trasách verejnej prepravy, časové rozvrhy a plány verejnej prepravy a ďalšie informácie o verejnej preprave; poskytovanie online nestiahnuteľného navigačného softvéru na vypočítavanie a zobrazovanie trás a zdieľanie informácií navigačného systému verejnej prepravy, mapových a cestovných informácií; poskytovanie online nestiahnuteľného počítačového softvéru na umožňovanie zdieľania informácií o verejnej preprave, mapových, navigačných, dopravných informácií, informácií o trase a informácií o bodoch záujmu; poskytovanie interaktívneho sociálneho počítačového softvéru, ktorý umožňuje výmenu informácií medzi používateľmi; poskytovanie online softvéru ako služby na ovládanie automatického riadenia vozidiel, autonómne riadenie, navigovanie, asistované riadenie vozidiel a automatické riadenie vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Urobte niečo fantastické 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 14.07.2021 13/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.11.2021 21/2021 FG3M
 
POZ 2865-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2865-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 14.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.12.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.12.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 22.01.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.02.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.05.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.06.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 21.06.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2865-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku