Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2860-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205038 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.10.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2860-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 18, 25, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Príslušenstvo k mobilným telefónom, najmä antény, batérie, kryty, puzdrá, hands-free súpravy.
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z nej, najmä kufre, tašky, kabelky, plecniaky, obaly, peňaženky, kľúčenky, puzdrá, opasky, remene, remienky, pásy, postroje a všetky sedlárske výrobky.
25 - Oblečenie a odevy všetkých druhov, najmä pánska, dámska a detská bielizeň, spoločenské, športové, sezónne a pracovné oblečenie a odevy, čapice, šály, šatky, kravaty.
39 - Distribúcia GSM a jej príslušenstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Walica Jan; Žihla 997, 739 91 Jablunkov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2011 1/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.10.2016 10/2016 QB3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35105152 1 WINNER GROUP-WG, s.r.o. nevýlučná 12.08.2016 platná
 
POZ 2860-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2002 3 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.10.2012 149,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 28.06.2016 8,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2860-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 07.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 10.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 15.11.2002 Typ Odoslané
Plná moc 20.11.2002 Typ Doručené
výsledok rešerše 02.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 21.09.2010 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 25.09.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 28.06.2016 Typ Doručené
Licenčná zmluva 28.06.2016 Typ Doručené
Licenčná zmluva 29.06.2016 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 30.06.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2860-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.11.2010 Walica Jan Walica Jan
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku