Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2852-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  225499 
(151)  Dátum zápisu  21.07.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2852-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 35, 39, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; humus; poľnohospodárske chemické prípravky (agrochemikálie) s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; dusičnany; dusík; dusíkaté hnojivá; dusíkaté vápno (hnojivo); filtračné materiály (rastlinné látky); fosfatidy; fosfáty (hnojivá); fosfor; priemyselné chemikálie; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chemické prísady do insekticídov; karbid vápenatý; chemické katalyzátory; keramické materiály vo forme častíc ako filtre; prípravky proti klíčivosti zeleniny; kompost; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; rašelinové kvetníky pre záhradnícke účely; prípravky na ochranu kvetov; kyánamid vápenatý; dusíkaté vápno (hnojivo); kyanidy; kyseliny; kyslík; liadok; mastenec (kremičitan horečnatý); priemyselné hnojivá; prípravky na zmäkčovanie vody; chemické prísady do fungicídov a insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); prípravky na reguláciu rastu rastlín; rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; moridlá na semená; síra; soli (hnojivá); sulfáty; sulfidy; troska (hnojivo); uhličitany; uhlík; ochranné chemické prípravky na vinič; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; zásady (chemické látky); rozsievková zemina; zemina na pestovanie; kovové zeminy; chemické prípravky na zlepšenie pôd; zmäkčovadlá; biologické hnojivá; zmesi hnojív.
05 - Fungicídy; herbicídy; pesticídy; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); prípravky na hubenie hmyzu.
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti.
39 - Balenie tovaru; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; skladovanie; sprostredkovanie prepravy.
42 - Služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGROCULTUR BIO, s.r.o.; Biovetská 903/32, Nitra 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Cyrilova 490/5, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2009 9/2009 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2009 12/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2016 1/2016 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2852-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2002 3 500,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2003 900,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.07.2003 800,00 SKK
36 Poplatok 09.10.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.09.2012 182,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2015 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 96,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2852-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 07.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2002 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 07.10.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 28.10.2002 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 28.10.2002 Typ Odoslané
výsledok rešerše 07.11.2002 Typ Interné listy
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2002 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Zb.) 13.12.2002 Typ Odoslané
vyžiadanie doplatku 19.02.2003 Typ Odoslané
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2003 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 09.05.2003 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.07.2003 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.07.2003 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 18.09.2003 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 20.11.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 21.11.2003 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 08.10.2004 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 26.05.2005 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 23.06.2005 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 25.07.2005 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 01.08.2005 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.08.2005 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 08.08.2005 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 22.08.2005 Typ Doručené
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 28.09.2005 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.10.2005 Typ Odoslané
Urgencia 28.11.2005 Typ Doručené
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 03.11.2008 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.05.2009 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 22.05.2009 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 22.05.2009 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 03.06.2009 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 06.07.2009 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2009 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 12.10.2009 Typ Doručené
36 Poplatok 13.10.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2009 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.06.2010 Typ Doručené
Plná moc 11.06.2010 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.08.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 28.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.09.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.10.2015 Typ Platba
vyžiadanie poplatku 08.10.2015 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2015 Typ Platba
všeobecný referátnik 11.11.2015 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 2852-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.10.2009 AGROCULTUR BIO, s. r. o. AGROCULTUR BIO, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.08.2010 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.11.2015 AGROCULTUR BIO, s.r.o. AGROCULTUR BIO, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku