Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2852-2002
(111)  Trademark Number  225499 
(151)  Registration Date  21.07.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.10.2022 
(210)  Application Number  2852-2002 
(220)  Application Date  07.10.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2003 
(450)  Publication of Registration Date  07.09.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 05, 35, 39, 42, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; humus; poľnohospodárske chemické prípravky (agrochemikálie) s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; dusičnany; dusík; dusíkaté hnojivá; dusíkaté vápno (hnojivo); filtračné materiály (rastlinné látky); fosfatidy; fosfáty (hnojivá); fosfor; priemyselné chemikálie; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chemické prísady do insekticídov; karbid vápenatý; chemické katalyzátory; keramické materiály vo forme častíc ako filtre; prípravky proti klíčivosti zeleniny; kompost; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; rašelinové kvetníky pre záhradnícke účely; prípravky na ochranu kvetov; kyánamid vápenatý; dusíkaté vápno (hnojivo); kyanidy; kyseliny; kyslík; liadok; mastenec (kremičitan horečnatý); priemyselné hnojivá; prípravky na zmäkčovanie vody; chemické prísady do fungicídov a insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); prípravky na reguláciu rastu rastlín; rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; moridlá na semená; síra; soli (hnojivá); sulfáty; sulfidy; troska (hnojivo); uhličitany; uhlík; ochranné chemické prípravky na vinič; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; zásady (chemické látky); rozsievková zemina; zemina na pestovanie; kovové zeminy; chemické prípravky na zlepšenie pôd; zmäkčovadlá; biologické hnojivá; zmesi hnojív.
05 - Fungicídy; herbicídy; pesticídy; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); prípravky na hubenie hmyzu.
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti.
39 - Balenie tovaru; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; skladovanie; sprostredkovanie prepravy.
42 - Služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.06, 26.01.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  AGROCULTUR BIO, s.r.o.; Biovetská 903/32, Nitra 
(740)  Attorney(s)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Cyrilova 490/5, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2009 9/2009 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2009 12/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2016 1/2016 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2852-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.11.2002 3 500,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2003 900,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 21.07.2003 800,00 SKK
36 Poplatok 09.10.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.09.2012 182,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2015 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2015 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 96,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2852-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.10.2002 Type Delivered
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 07.10.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2002 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 07.10.2002 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 28.10.2002 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 28.10.2002 Type Sent document
výsledok rešerše 07.11.2002 Type Internal Letter
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2002 Type Payment
rozhodnutie o zastavení konania (§ 9 zákona č. 145/1995 Zb.) 13.12.2002 Type Sent document
vyžiadanie doplatku 19.02.2003 Type Sent document
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2003 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 09.05.2003 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.07.2003 Type Delivered
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.07.2003 Type Payment
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 18.09.2003 Type Sent document
Vyjadrenie k námietkam 20.11.2003 Type Delivered
Vyjadrenie k námietkam 21.11.2003 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 08.10.2004 Type Delivered
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 26.05.2005 Type Sent document
Podanie rozkladu 23.06.2005 Type Delivered
Odôvodnenie rozkladu 25.07.2005 Type Delivered
predkladacia správa k rozkladu 01.08.2005 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.08.2005 Type Sent document
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 08.08.2005 Type Sent document
Vyjadrenie k rozkladu 22.08.2005 Type Delivered
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 28.09.2005 Type Delivered
všeobecný referátnik 10.10.2005 Type Sent document
Urgencia 28.11.2005 Type Delivered
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 03.11.2008 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.05.2009 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 22.05.2009 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 22.05.2009 Type Internal Letter
rozhodnutie o rozklade 03.06.2009 Type Sent document
pokyn na zápis po zverejnení 06.07.2009 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2009 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 12.10.2009 Type Delivered
36 Poplatok 13.10.2009 Type Payment
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2009 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2009 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.06.2010 Type Delivered
Plná moc 11.06.2010 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 12.08.2010 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.08.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2012 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.10.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 28.07.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.09.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.10.2015 Type Payment
vyžiadanie poplatku 08.10.2015 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2015 Type Payment
všeobecný referátnik 11.11.2015 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.02.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Type Sent document
POZ 2852-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.10.2009 AGROCULTUR BIO, s. r. o. AGROCULTUR BIO, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.08.2010 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.11.2015 AGROCULTUR BIO, s.r.o. AGROCULTUR BIO, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku