Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2850-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2850-2020 
(220)  Application Date  10.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 35, 41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Mydlá na holenie; rúže, skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); laky na nechty; prípravky na líčenie; vlasové vody; farby na vlasy; umelé mihalnice; kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); voňavky; toaletné vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; líčidlá; peroxid vodíka na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na obočie; šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; púder (kozmetika); ceruzky na obočie; kozmetické farby; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; lesky na pery; vlasové kondicionéry; prípravky na vyrovnávanie vlasov.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; marketing; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; vonkajšia reklama.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; online poskytovanie informácií týkajúcich sa vzdelávania, zábavy, športových a kultúrnych podujatí z počítačovej databázy alebo internetu; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie online poradenstva pre používateľov počítačových hier; prenájom zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov; prenájom video hier; rozhlasová zábava; televízna zábava; hudobná tvorba; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie vedomostných alebo zábavných hier; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytovanie online video hier (bez možnosti kopírovania) pre neprenosné a vreckové zariadenia; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; poskytovanie filmovej, televíznej a hudobnej video zábavy prostredníctvom interaktívnej webovej stránky; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie zvukových, hudobných a video nahrávok; vydávanie textov (okrem reklamných); výroba zvukových, hudobných a video nahrávok; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie on-line kultúrnych alebo vzdelávacích umeleckých výstav; organizovanie a vedenie hudobných koncertov; tvorba muzikálov; tvorba divadelných predstavení; tvorba zábavných video predstavení; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo zábavných festivalov; organizovanie hudobných a kultúrnych predstavení (manažérske služby); organizovanie hudobných alebo kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie zábavných videoherných podujatí; postprodukčná úprava hudby, videí a filmov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích alebo zábavných workshopov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; turistické prehliadky so sprievodcom; prekladateľské služby; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia; hazardné hry (herne); výchovno-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zábavné, športové a kultúrne podujatia; služby elektronického ukladania údajov umožňujúce prístup k elektronickým textom, zvukovým a obrazovo- zvukovým údajom, hrám a zábave; organizovanie a vedenie elektronických konferencií; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie zvukových záznamov (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; poskytovanie informácií a poradenstva týkajúceho sa všetkých služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
44 - Salóny krásy; služby vizážistov; kadernícke salóny; manikúra; tetovanie; depilácia voskom; prenájom kaderníckych prístrojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.99.18, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.19, 24.17.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  RNW s. r. o.; Robotnícka 3, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Mária Strýčková, advokátka; Rusovská cesta 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2850-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2850-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.12.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 10.12.2020 Type Delivered
1b Plná moc 10.12.2020 Type Delivered
1c Osvedčovacia doložka 10.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 14.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.01.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 12.01.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2021 Type Internal Letter
POZ 2850-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku