Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2850-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2850-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá na holenie; rúže, skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); laky na nechty; prípravky na líčenie; vlasové vody; farby na vlasy; umelé mihalnice; kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); voňavky; toaletné vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; líčidlá; peroxid vodíka na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na obočie; šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; púder (kozmetika); ceruzky na obočie; kozmetické farby; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; lesky na pery; vlasové kondicionéry; prípravky na vyrovnávanie vlasov.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; marketing; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; vonkajšia reklama.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; online poskytovanie informácií týkajúcich sa vzdelávania, zábavy, športových a kultúrnych podujatí z počítačovej databázy alebo internetu; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie online poradenstva pre používateľov počítačových hier; prenájom zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov; prenájom video hier; rozhlasová zábava; televízna zábava; hudobná tvorba; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie vedomostných alebo zábavných hier; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytovanie online video hier (bez možnosti kopírovania) pre neprenosné a vreckové zariadenia; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; poskytovanie filmovej, televíznej a hudobnej video zábavy prostredníctvom interaktívnej webovej stránky; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie zvukových, hudobných a video nahrávok; vydávanie textov (okrem reklamných); výroba zvukových, hudobných a video nahrávok; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie on-line kultúrnych alebo vzdelávacích umeleckých výstav; organizovanie a vedenie hudobných koncertov; tvorba muzikálov; tvorba divadelných predstavení; tvorba zábavných video predstavení; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo zábavných festivalov; organizovanie hudobných a kultúrnych predstavení (manažérske služby); organizovanie hudobných alebo kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie zábavných videoherných podujatí; postprodukčná úprava hudby, videí a filmov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích alebo zábavných workshopov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; turistické prehliadky so sprievodcom; prekladateľské služby; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia; hazardné hry (herne); výchovno-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zábavné, športové a kultúrne podujatia; služby elektronického ukladania údajov umožňujúce prístup k elektronickým textom, zvukovým a obrazovo- zvukovým údajom, hrám a zábave; organizovanie a vedenie elektronických konferencií; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie zvukových záznamov (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; poskytovanie informácií a poradenstva týkajúceho sa všetkých služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
44 - Salóny krásy; služby vizážistov; kadernícke salóny; manikúra; tetovanie; depilácia voskom; prenájom kaderníckych prístrojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.99.18, 09.01.07, 27.05.01, 27.05.19, 24.17.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RNW s. r. o.; Robotnícka 3, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Mária Strýčková, advokátka; Rusovská cesta 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2850-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2850-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 10.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 10.12.2020 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 10.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.01.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.01.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2021 Typ Interné listy
POZ 2850-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku