Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2848-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205235 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2848-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodovanie v oblasti potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, tovarov pre domácnosť, chemických výrobkov, záhradníckych výrobkov, výrobkov pre domácich majstrov, kempingových výrobkov, elektrických výrobkov, hračiek, oblečenia, papiernického tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Penny Market 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REWE-Zentral AG; Domstrasse 20, 50668 Köln; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2848-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2848-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 07.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 03.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.09.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Typ Odoslané
POZ 2848-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku