Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2845-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254885 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2845-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; liečivé rastliny; pastilky na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; posilňujúce prípravky (toniká); diétne potraviny na lekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.09, 05.03.20, 26.04.09, 26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.19, 24.13.17, 07.11.10, 24.07.11, 02.09.01, 24.13.26, 24.13.01, 29.01.12, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, odtiene zelenej, biela, modrá, sivá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovakiapharm SK, s. r. o.; Kellerova 8, 085 01 Bardejov 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Marcel Habrman, advokát; Tajovského 12, 940 76 Nové Zámky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2845-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2845-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 11.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2845-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku