Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2844-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2844-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Telocvičné a športové potreby; surfovacie dosky; lyže; lyžiarske viazanie; lyže na surfovanie; vodné lyže; obaly na lyže; dosky na tréning vo vode; snoubordy; dosky na výučbu plávania; dosky na paddleboarding; gymnastické zariadenia.
39 - Organizovanie ciest; sprevádzanie turistov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); organizovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; gymnastický výcvik; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; tábory na športové sústredenia; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; turistické prehliadky so sprievodcom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Board Academy 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Board Academy, spol. s r. o.; Mošovského 1, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Juhaniaková Zuzana, JUDr.; Gessayova 18, 851 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2844-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2844-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 07.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.11.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 22.11.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 29.11.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2844-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku