Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2842-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2842-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35, 39, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske použitie; liečivé rastliny; liečivé korene; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; výživové vlákniny; farmaceutické prípravky; bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé čaje; oleje na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; minerálne výživové doplnky; potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; konope na lekárske použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske použitie.
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prieskum trhu; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; podpora predaja pre tretie osoby; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií týkajúcich sa všetkých tovarov a služieb uvedených v triedach 5, 39, 41 a 44 tohto zoznamu prostredníctvom webových stránok.
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; doprava, preprava; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; balenie tovarov (porciovanie); doručovacie služby; distribúcia tovarov na dobierku; balenie a skladovanie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov.
41 - Školenia; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie seminárov; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie sympózií, kongresov, kolokvií, konferencií, seminárov, koncertov; vzdelávanie; vyučovanie; vydávanie kníh.
44 - Lekárske služby; alternatívna medicína; farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy; fyzioterapia; ošetrovateľské služby; zdravotné strediská (služby); prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia; psychologické služby; telemedicínske služby; zotavovne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.12, 26.01.15, 05.11.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Virág Martin, Ing.; Saleziánska 44, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2842-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2842-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 08.11.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.11.2021 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 08.11.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 08.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.11.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.11.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 26.11.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2842-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku