Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2841-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256370 
(151)  Dátum zápisu  26.10.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  26.10.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2841-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.02.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.11.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  23, 24, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  23 - Vlnené nite a priadze; tkaná vlna.
24 - Vlnené textílie; ozdobné obliečky na vankúše; piknikové deky.
25 - Vlnené čiapky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TERRE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mičuchová Alexandra, Ing.; Čižatice 16, 044 47 Čižatice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.02.2021 3/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 10.11.2021 21/2021 FH3M
 
POZ 2841-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.12.2020 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.05.2021 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2841-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 10.12.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 10.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.12.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 11.01.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.01.2021 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 10.05.2021 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.05.2021 Typ Platba
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 13.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.05.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2021 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 28.05.2021 Typ Odoslané
Informácia o WIN-WIN Track 28.05.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.07.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.07.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 30.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 28.09.2021 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 06.10.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.11.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 2841-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku