Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2834-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2834-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové operačné programy (nahraté); počítače; optické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné disky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; audiovizuálne prijímače; taxametre; rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); hlasovacie zariadenia; registračné pokladnice; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; periférne zariadenia počítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače kompaktných diskov; elektronické vreckové slovníky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; video displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); nahratý alebo sťahovateľný softvér na počítačové hry ; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; obaly na notebooky; tašky na notebooky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; elektronické interaktívne tabule; elektronické partitúry (sťahovateľné).
16 - Katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; skrine na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; pásky do počítačových tlačiarní; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetikou, s domácimi potrebami, s čistiacimi prostriedkami, s kuchynskými hrncami, s príbormi a s kuchynským náradím, s odevmi, s obuvou, so šijacími strojmi a šijacími potrebami, s galantériou, s módnymi doplnkami, s kobercami, s tapetami, so športovými potrebami, so stanmi a potrebami na kempovanie, s hrami a hračkami, so softvérom a hardvérom, s hudobnými nosičmi, so spotrebnou elektronikou, s knihami a inými tlačovinami, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s potravinami, so zeleninou, s ovocím, s mäsovými výrobkami, s mliečnymi výrobkami, s papiernickým tovarom, s kancelárskymi potrebami, s textilnom a s textilnými výrobkami, s darčekovými predmetmi, s nábytkom, s okuliarmi, s farmaceutickými prípravkami, s výživovými doplnkami, so záhradníckymi potrebami, s kvetmi a rastlinami, s hudobninami, s tabakovými výrobkami, so zapaľovačmi a zápalkami, s hodinkami a chronografmi, so stavebninami a stavebnými materiálmi, s farbami, lakmi a nátermi, s pohonnými hmotami, s motorovými olejmi, s náhradnými dielmi do automobilov, s pneumatikami, s bicyklami, s kolobežkami, s automobilmi, s motorkami, s domácim náradím, s potrubiami a inými inštalačnými materiálmi, so šperkami, s prístrojmi a zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, chladenie, prípravu jedál, vetranie, klimatizáciu a rozvod vody, a so sanitárnymi zariadeniami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; organizovanie súťaží na podporu predaja; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; služby porovnávania cien; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb ; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; reklamné plagátovanie ; komerčné informačné kancelárie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby.
36 - Prenájom obchodných priestorov; prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; organizovanie financovania stavebných projektov; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; prenájom bytov; správa nehnuteľností; správa nájomných domov; vyberanie nájomného; uzatváranie poistiek proti požiaru; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); úrazové poistenie; zdravotné poistenie; životné poistenie; platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; finančné informácie; odhadovanie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); finančné záruky.
37 - Výstavba obchodných centier; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; stavebné poradenstvo; stavebné informácie; murárske práce; údržba nábytku; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; čistenie interiérov budov; čistenie a opravy kotlov; prenájom buldozérov; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; prenájom stavebných strojov a zariadení; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; demolácia budov; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy strojov; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; autoservisy (údržba a tankovanie); montovanie lešení; informácie o opravách; kladenie povrchov komunikácií; prenájom stavebných žeriavov; pokrývačské práce; čistenie ciest; opravy zámok; inštalácia okien a dverí; údržba bazénov.
39 - Prenájom skladov; parkovanie a úschova vozidiel; balenie tovaru; balenie darčekov; doručovacie služby; nosenie batožín; služby parkovacích garáží; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; informácie o doprave; poskytovanie pomoci pri doprave; navigačné služby (určovanie polohy, stanovovanie trás a vedenie po stanovenej trase); odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; skladovanie častí motorových vozidiel; automobilová preprava; prenájom garáží; sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; služby prenájmu prepravných vozidiel; služby poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; kontrola prepravovaného tovaru pred začiatkom prepravy; prepravné služby; doprava nákladná (kamiónová); lodná preprava tovaru; námorná preprava; železničná preprava; logistické služby v doprave; rezervácia (v doprave); skladovanie tovaru; sezónne uskladnenie pneumatík a pneumatík s diskami.
41 - Služby kasín (hazardné hry); hazardné hry; prenájom počítačových hracích programov; žrebovanie cien (lotéria); poskytovanie informácií hráčom o ich umiestnení podľa hracieho skóre prostredníctvom webových portálov; stávkovacie služby; prevádzka stávkových kancelárií; akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; individuálne vyučovanie; odborné preškoľovanie; koučovanie (školenie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; prekladateľské služby; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; požičiavanie kinematografických filmov; požičovne kníh (knižnice); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopások; plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie športových súťaží; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie lotérií.
42 - Projektovanie obchodných centier; služby projektantov; stavebné projektovanie; poradenstvo v oblasti stavebného projektovania; architektonické služby; manažment architektonických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; architektonické poradenstvo; výzdoba interiérov; urbanistické plánovanie; navrhovanie interiérov; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); inžinierska činnosť; technický výskum; chemický výskum; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; tvorba softvéru; geologický prieskum; fyzikálny výskum; počítačové programovanie; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti úspory energie; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; rozbory vody; energetické audity; poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum; kartografické služby; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; technologické poradenstvo; technické písanie.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; turistické ubytovne; penzióny; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích zariadení; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku).
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); dávkovanie farmaceutických prípravkov (služby farmaceutov); farmaceutické poradenstvo; farmaceutické služby; poskytovanie farmaceutických informácií, najmä informácií o novinkách v kategorizácii liečiv, liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, informácií o nových liekoch a liečivách, informácií o doplatkoch za lieky a informácií o zdravotníckej legislatíve; odborné poradenstvo pri poskytovaní zdravotníckych potrieb; rozbory návykových látok na prítomnosť drog (služby farmaceutov); lekárske poradenstvo; poradenstvo v oblasti imunológie; kozmetické poradenstvo; lekárske poradenstvo v oblasti diétneho stravovania; odborné lekárske poradenstvo v oblasti výživy; odborné poradenstvo v oblasti zdravia; poradenstvo v oblasti alergií; poskytovanie informácií v oblasti výživy (lekárske poradenstvo); poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; zdravotnícke služby; veterinárne služby; terapeutické služby; telemedicínske služby; aromaterapeutické služby; alternatívna medicína; aranžovanie kvetov; chov rýb; krajinné návrhárstvo; ničenie buriny; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; poľnohospodárstvo (zootechnika); rastlinné škôlky; regulovanie výskytu škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; starostlivosť o vzhľad zvierat; údržba trávnikov; vinohradnícke služby; záhradkárske služby; záhradníctvo; zalesňovanie; zhotovovanie vencov; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; liečenie stromov; služby terapie pomocou zvierat; služby záhradných architektov; poľnohospodárske poradenstvo; poľnohospodárstvo (agrotechnika); prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; prenájom poľnohospodárskych strojov, náradia a zariadení; postreky na ochranu plodín na poľnohospodárske účely; poskytovanie informácií o poľnohospodárskych, záhradkárskych a lesníckych službách; poradenské a konzultačné služby v oblasti používania iných ako chemických látok za účelom trvalo udržateľného rozvoja v poľnohospodárstve a záhradkárstve; poskytovanie zdravotníckych služieb v oblasti regenerácie a rekondície; fyzioterapia; rehabilitácie tela; zdravotnícka starostlivosť; lekárska starostlivosť o športovcov; zdravotnícka starostlivosť o športovcov; služby chiropraktikov; zdravotné strediská (služby); masáže; lekárske služby; psychologické služby; tetovanie; sauny (služby); termálne kúpele; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; zotavovne; salóny krásy; kadernícke salóny; soláriá (služby); nemocnice (služby); plastická chirurgia; zubné lekárstvo; bielenie zubov; depilácia voskom; implantovanie vlasov; manikúra; logopedické služby; tetovanie; telový pírsing; turecké kúpele; vinohradnícke služby; zhotovovanie vencov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.09, 27.03.15, 18.04.02, 27.05.01, 27.99.20, 29.01.07, 29.01.02, 07.15.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, odtiene sivej, odtiene hnedej, odtiene žltej 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beňa Jozef; Sveržov 143, 086 02 Sveržov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2834-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2834-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2021 Typ Platba
4 Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 2834-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku