Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 283-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233046 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.02.2022 
(210)  Číslo prihlášky  283-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Softvér.
35 - Služby v oblasti ekonomických informačných systémov týkajúce sa poradenských služieb v oblasti obchodného a podnikateľského riadenia; sprostredkovanie predaja softvéru.
36 - Služby v oblasti ekonomických informačných systémov týkajúce sa poradenských služieb v oblasti finančného riadenia (spravovania financií).
42 - Tvorba softvéru; služby v oblasti navrhovania/ inštalovania a servisu archívnych, rešeršných a bezpečnostných informačných systémov s výnimkou inštalovania a servisu hardvéru; vývoj a realizácia aplikácií v oblasti internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 26.01.24, 29.01.01, 29.01.04, 25.05.01, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, tmavomodrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HT Solution s.r.o.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 283-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 283-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť inde neuvedená 09.02.2012 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 09.02.2012 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 21.02.2012 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2012 Typ Platba
5 výsledok rešerše 12.03.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 15.03.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.06.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.08.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 17.09.2021 Typ Odoslané
11 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 22.09.2021 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 283-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku