Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 283-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231211 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  283-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 17, 37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; zámočnícky a železiarsky tovar; káble z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy.
17 - Kaučuk, guma, azbest, sľuda a výrobky z nich; plasty ako polotovary; tesniace upchávacie a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových.
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné služby.
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.12, 26.02.07, 26.02.18, 26.02.24, 25.01.19, 29.01.01, 26.11.12, 27.03.15, 27.05.21, 27.05.22, 27.99.03, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Seller Company, s.r.o.; Pálfyho 23, 900 25 Chorvátsky Grob; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Legal Counsels s. r. o.; Tallerova 10, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  24.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 283-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 283-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.02.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 24.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 24.05.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.06.2011 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.06.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.06.2020 Typ Doručené
POZ 283-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku