Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2818-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254882 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2818-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; analýzy nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania).
42 - Priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; počítačové programovanie; strojársky výskum; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CONEXTRA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CONEXTRA s. r. o.; Na Hradisko 280/35, 010 04 Hôrky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MaxLaw, s.r.o.; D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2818-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2818-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.12.2020 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 09.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 09.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2818-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku