Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2817-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201646 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.09.2011 
(210)  Číslo prihlášky  2817-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Spojová rádiokomunikačná a telekomunikačná technika.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s výnimkou prevádzkovania autobazáru alebo iného spôsobu sprostredkovania obchodu s ojazdenými vozidlami.
39 - Taxislužba, automobilová doprava, rádiodispečing (služba), sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, pomocné služby v cestnej doprave, podávanie informácií o zjazdnosti a prejazdnosti ciest, diaľnic a mestských cestných sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AAA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AAA radiotaxi, s. r. o.; Wűchterlova 7, 160 00 Praha 6; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.08.2011 08/2011 ND3M
 
POZ 2817-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2817-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.09.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 24.09.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.10.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 27.06.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.05.2011 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.06.2011 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.01.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 2817-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku