Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2816-97
(111)  Číslo ochrannej známky  189755 
(151)  Dátum zápisu  20.03.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.09.2017 
(210)  Číslo prihlášky  2816-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.12.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.06.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.04.12, 26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  26.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.12.1999 12/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.06.2000 06/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.12.2007 12/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.12.2007 12/2007 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 2816-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2816-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 26.09.1997 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Typ Interné listy
4 Odpoveď na správu úradu 06.11.1997 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 28.07.1999 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.07.1999 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2000 Typ Odoslané
8 Vrátený list 06.04.2000 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2007 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2007 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2007 Typ Doručené
11a Plná moc 10.09.2007 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2007 Typ Platba
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2007 Typ Platba
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.09.2007 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2007 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 23.10.2007 Typ Odoslané
17 vnútrospisový list 29.10.2007 Typ Interné listy
18 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
18a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
18b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.06.2017 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.07.2017 Typ Odoslané
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2017 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
25a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
27a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
27c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
27d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
27e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
27f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 2816-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2007 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a.s
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.10.2007 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Litváková Edita, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku