Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2816-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254881 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2816-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 19, 20, 25, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá; kožené vôdzky; kožené popruhy; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá.
19 - Spracované drevo.
20 - Drevené kostry postelí; vešiaky na odevy; plastové nádoby (obaly); postele; drevené časti nábytku; rámy postelí; drevené alebo plastové krabice.
25 - Odevy; konfekcia (odevy); kožené odevy.
40 - Apretovanie textílií; opracovávanie dreva; dámske krajčírstvo, šitie; farbenie kože; frézovanie; rytie, gravírovanie; laminovanie; obrábanie kovov; leštenie trením; hobľovanie; pílenie; krajčírstvo; spracovanie kože; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEDOVI s.r.o.; Čierny Brod 920, 925 08 Čierny Brod; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2816-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2816-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.12.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 09.12.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 09.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2816-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku