Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 28127
(111)  Číslo ochrannej známky  155384 
(151)  Dátum zápisu  19.02.1963 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.01.2013 
(210)  Číslo prihlášky  28127 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.01.1963 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Indikačné a záznamové prístroje, všeobecne nazývané meradlá, na meranie tlaku (pozitívne, negatívne, diferenčné alebo kombinované) tekutých prostredí; indikačné a záznamové prístroje na meranie hladiny tekutiny, indikačné a záznamové počítadlá na meranie toku tekutín, indikačné a záznamové prístroje na meranie elektrickej sily, indikačné a záznamové prístroje na analýzu plynov, kvapalinové manometre, ortuťové manometre, termografy a teplomery, psychografy, planimetre, počítače otáčok, kontrolné prístroje citlivé na menlivé vyznačovanie teploty alebo tlaku tekutiny a také prístroje kombinované s prostriedkami na indikáciu alebo zaznamenávanie takých menlivých hodnôt, vymeniteľné číselníky, všeobecne nazývané zapisovače, pre meracie prístroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Invensys Systems, Inc.; Foxborough, Massachusetts; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.09.2003 9/2003 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 11.09.2003 9/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 28127
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.10.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 28127
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
pokyn na obnovu zápisu Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu 26.01.1993 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.1993 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.1993 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.1993 Typ Platba
Dodatok k osvedčeniu CZ 08.12.1993 Typ Doručené
Plná moc 08.12.1993 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.12.1993 Typ Odoslané
F0021 Poplatok 19.01.1994 Typ Platba
p.na dodatok 21.01.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2002 Typ Platba
Plná moc 27.05.2002 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 25.09.2002 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.10.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.10.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.10.2002 Typ Platba
Plná moc 14.11.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 23.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.09.2012 Typ Platba
Plná moc 14.09.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 28.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 28.11.2022 Typ Odoslané
POZ 28127
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.06.2003 Invensys Systems, Inc. The Foxboro Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Massachusetts
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku