Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2812-97
(111)  Číslo ochrannej známky  201147 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.09.2017 
(210)  Číslo prihlášky  2812-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.12.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie lotérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.04.12, 26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  26.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.12.1999 12/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.12.2007 12/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.12.2007 12/2007 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
6 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 08/2017 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 2812-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2812-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ - fax 07.08.1999 Typ Doručené
2 Prihláška OZ 26.09.1997 Typ Doručené
3 všeobecný spis - chýba ZTS/znenie/vyobrazenie Typ Interné listy
4 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
5 výsledok rešerše 28.07.1999 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.07.1999 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.03.2000 Typ Doručené
8 F0021 Poplatok Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.03.2000 Typ Odoslané
10 Vrátený list 29.03.2000 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 03.04.2000 Typ Odoslané
12 F0021 Poplatok Typ Platba
13 Žiadosť o vrátenie poplatku 27.04.2000 Typ Doručené
14 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 03.05.2000 Typ Odoslané
15 Vyjadrenie k námietkam 30.05.2000 Typ Doručené
16 Urgencia 12.06.2000 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
18 rozhodnutie o zamietnutí námietok 12.07.2000 Typ Odoslané
19 Podanie rozkladu 14.08.2000 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 12.09.2000 Typ Odoslané
21 09 Pop. za Podanie rozkladu proti rozhodnutiu 02.10.2000 Typ Platba
22 Doklad 29.09.2000 Typ Doručené
23 predkladacia správa 02.10.2000 Typ Interné listy
24 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 25.10.2000 Typ Odoslané
25 Vyjadrenie k rozkladu 28.12.2000 Typ Doručené
26 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.09.2002 Typ Interné listy
27 protokol o rokovaní komisie 24.09.2002 Typ Interné listy
28 protokol o hlasovaní komisie 24.09.2002 Typ Interné listy
29 rozhodnutie o rozklade 11.10.2002 Typ Odoslané
30 pokyn na zápis po zverejnení 06.11.2002 Typ Interné listy
31 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.09.2007 Typ Doručené
33 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2007 Typ Doručené
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2007 Typ Platba
35 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2007 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2007 Typ Odoslané
37 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
37a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
37b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
38 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
39 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
40 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.06.2017 Typ Doručené
41 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.07.2017 Typ Odoslané
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2017 Typ Platba
43 dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Typ Odoslané
44 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
44a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
46 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
46a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
46b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
46c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
46d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
46e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
46f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 2812-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.11.2002 TIPOS, a. s. TIPOS, a.s
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2007 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku