Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 281-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230991 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  281-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov; revízia účtov, sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; služby outsourcingu; štatistické kompilácie; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; vylepovanie plagátov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Finančné analýzy; daňové odhady (služby); faktoring; spravovanie financií; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; likvidácia podnikov (finančné služby); oceňovanie a odhady (daňové), zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); poistky životné; uzatváranie poistiek; poistno-technické služby (štatistika); správa nehnuteľností; správcovstvo; sprostredkovanie poistenia.
45 - Arbitráž (služby); služby komerčných právnikov; mediačné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.06, 27.05.10, 27.05.05, 26.02.05, 26.07.01, 01.01.25, 05.05.20, 17.02.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovak Service International; Sasinkova 6, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  24.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2012 10/2012 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 281-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 281-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.05.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.05.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2012 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 20.03.2012 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 26.04.2012 Typ Odoslané
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2012 Typ Platba
9 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.05.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2012 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 20.08.2012 Typ Odoslané
12 dodatok k osvedčeniu OZ 23.08.2012 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.07.2020 Typ Doručené
POZ 281-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.08.2012 Slovak Service International HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku