Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2809-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2809-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové rozhrania; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; audiovizuálne vyučovacie prístroje; nosiče zvukových nahrávok; zariadenia na spracovanie údajov; nahraté počítačové programy; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné zvukové súbory; prenosné multimediálne prehrávače; čítačky elektronických kníh; počítačový hardvér; elektronické partitúry (sťahovateľné); audiovizuálne kompaktné disky; prehrávače kompaktných diskov; periférne zariadenia počítačov; počítačové rozhrania; notebooky (prenosné počítače); inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; počítače na nosenie na tele alebo na odeve.
16 - Knihy; časopisy (periodiká) ; brožované knihy; brožúry; obrazy; kalendáre; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo lepenkové etikety; fotografie (tlačoviny); papierové filtračné materiály; lepenkové alebo papierové škatule; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; plagáty; prospekty; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené reklamné materiály; periodiká; lístky; tlačoviny; oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; letáky; tlačené poukážky; obaly na knihy.
35 - Vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných a náborových textov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; zásielkové reklamné služby; reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; správa počítačových súborov; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie balenia; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 41 a 42 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s knihami, CD a DVD nosičmi, nosičmi optického záznamu, nosičmi elektronických záznamov, audiopáskami, filmami, hudobnými nosičmi, mp3 záznamami, videozáznamami a hudobnými záznamami, elektronickými knihami, hračkami, spoločenskými hrami, detskými hrami, hlavolamami, počítačovými hrami, počítačovými programami, oblečením, reklamnými predmetmi, kalendármi, plagátmi, audioprehrávačmi, videoprehrávačmi, mp3 prehrávačmi, aj prostredníctvom internetu.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; balenie tovaru; dovoz, doprava; balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov; distribúcia umeleckých predmetov; doručovacie služby; doručovanie tovarov; informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske služby.
41 - Požičiavanie audioprístrojov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); vydávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; požičovne elektronických kníh (elektronické knižnice); vydávanie kníh; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské služby; hudobná tvorba; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania).
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); požičiavanie počítačov; opravy počítačových programov; počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prenájom počítačových serverov (serverhosting); prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); inštalácia počítačových programov; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačových programov; technologický prieskum v oblasti využitia počítačov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov.
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Audiolibrix 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Audiolibrix Ltd.; 2 Hope Cottage Reading Road, Woodcote, RG80QY Reading; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2809-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2809-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.11.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 24.11.2021 Typ Doručené
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.11.2021 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 25.11.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2809-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku