Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2805-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200911 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2805-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Účtovníctvo, poradenstvo v obchodnej činnosti, prieskum trhu, obchodné a podnikateľské poradenstvo.
36 - Prenájom nehnuteľností, služby v oblasti finančníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavomodrá, modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEOMAD, s. r. o.; Bencúrova 10, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2805-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2805-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.09.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.10.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 08.11.2001 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 12.11.2001 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 14.11.2001 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 27.05.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 02.11.2011 Typ Doručené
10 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 04.11.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.11.2011 Typ Doručené
11a Doklad o podniku/podnikateľovi 04.11.2011 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.01.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.09.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2805-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku