Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2804-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254877 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2804-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); pečate; typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový papier; hárky papiera; kartón, lepenka; sádzacie rámy (polygrafia); knihy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); baliaci papier; fotografie (tlačoviny); pečiatky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačoviny; tlačené publikácie; papiernický tovar; maliarske plátna; baliace plastové fólie; nákresy; portréty; papierové alebo lepenkové krabice; plastové bublinové fólie (na balenie); grafické znaky; samolepky (papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický tovar); písacie nástroje; letáky; ryžový papier.
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo;navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti počítačových programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.10, 26.11.13, 20.07.02, 27.05.03, 26.04.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CISAROVE s. r. o.; Ulica Hospodárska 3609/36, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Tomáš Volek; Kapitulská 6, 917 01 Trnava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2804-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2804-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.12.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 08.12.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 08.12.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 08.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 08.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2804-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku