Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2801-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  206247 
(151)  Dátum zápisu  13.05.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2801-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; noviny; časopisy; knihy; plagáty; kalendáre; fotografie; reklamné tlačoviny.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové odevy; športová obuv.
28 - Telocvičné a športové potreby obsiahnuté v tejto triede; hokejky; korčule; kolieskové korčule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; hokejové rukavice; chrániče lakťov (športové potreby); nákolenníky (športové potreby); chrániče píšťal (športové potreby); ochranné vypchávky (časti športových úborov); puky; športové náradie obsiahnuté v tejto triede.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodná činnosť v oblasti športových odevov, športovej obuvi, športového náradia a športových pomôcok; reklamná a propagačná činnosť; organizovanie spoločenských akcií a súťaží na reklamné a komerčné účely; vydávanie reklamných textov.
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zábavy, športu a kultúry; prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; prevádzkovanie vzdelávacích zariadení; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; prenájom športového náradia a športového výstroja; prenájom športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; poradenská činnosť v oblasti športu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.02, 26.03.05, 26.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená, žltá, čierna, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOVAN MARKETING, s. r. o.; Odbojárov 9, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1153525 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  16. 11. 2012 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.01.2005 1/2005 PD3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2005 2/2005 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.11.2007 11/2007 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2008 9/2008 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 03.04.2012 4/2012 PE3M
8 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
9 Zmeny v zozname tovarov a služieb 03.06.2013 6/2013 XD3M
10 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.06.2013 6/2013 XA3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 PC3M
12 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 QB3M
13 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.07.2019 7/2019 QC3M
14 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.07.2019 7/2019 QB3M
15 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35803588 1 EUROSPORTS s.r.o. nevýlučná 16.07.2013 neplatná
  • 35803589 2 HC SLOVAN Bratislava, a. s. výlučná 04.06.2019 platná
 
POZ 2801-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2002 3 500,00 SKK
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2002 900,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2004 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2004 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.09.2007 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.06.2008 800,00 SKK
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.01.2012 16,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.03.2012 9,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 30.04.2012 165,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.06.2012 6,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 26.11.2012 100,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.05.2013 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2013 27,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.07.2013 17,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 27.08.2017 60,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.10.2018 10,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.03.2019 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 86,50 EUR
Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 31.10.2022 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2801-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť do OMPI o ustanovenie zástupcu Typ Odoslané
Plná moc 03.10.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.10.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2002 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2002 Typ Platba
vyžiadanie doplatku za podanie POZ 19.11.2002 Typ Odoslané
40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 03.07.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.08.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.08.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.08.2003 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.02.2004 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nepodané riadne a včas) 01.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 26.04.2004 Typ Doručené
pokyn na zápis po zverejnení 29.04.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 31.05.2004 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.06.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 18.10.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 18.10.2004 Typ Doručené
Zmluva 18.10.2004 Typ Doručené
Plná moc 22.10.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.10.2004 Typ Platba
Doklad 22.10.2004 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2004 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.08.2007 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.09.2007 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.09.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 23.04.2008 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 23.04.2008 Typ Doručené
Plná moc 23.04.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 20.05.2008 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 22.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vrátenie kolkových známok - vyžiadanie poplatku 20.01.2012 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 02.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 15.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Avízo o platbe 16.03.2012 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.03.2012 Typ Platba
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 19.03.2012 Typ Doručené
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 19.03.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2012 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 03.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.06.2012 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 21.06.2012 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 27.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.11.2012 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (FR) 29.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.12.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 14.12.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 14.12.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 22.01.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 01.02.2013 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 01.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 04.03.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 05.04.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 10.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 10.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 10.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 21.05.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2013 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 27.05.2013 Typ Platba
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 20.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 20.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.07.2013 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 15.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.07.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 19.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o prevod 19.07.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 22.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 13.11.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.12.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 20.03.2015 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 02.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 17.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 31.08.2017 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 05.09.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 01.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 01.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.10.2018 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.10.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 27.11.2018 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.02.2019 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 06.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.02.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 01.03.2019 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 01.03.2019 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 12.03.2019 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 02.05.2019 Typ Doručené
Licenčná zmluva 02.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 27.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 27.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o zmene/zrušení zástupcu k MOZ 03.11.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 07.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
POZ 2801-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2004 HC SLOVAN Bratislava, a. s. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
2 Prevod majiteľa 11.09.2007 SLOVAN BRAND, s. r. o. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
3 Prevod majiteľa 01.07.2008 HC SLOVAN Bratislava, a. s. SLOVAN BRAND, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 01.07.2008 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
5 Prevod majiteľa 16.07.2013 SLOVAN MARKETING, s. r. o. HC SLOVAN Bratislava, a. s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 16.07.2013 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
7 Zápis alebo zmena zástupcu 27.11.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2022 BDO Legal s. r. o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku