Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 280-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255274 
(151)  Dátum zápisu  16.06.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.06.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  280-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.07.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Stavebníctvo; demolácie domov, budov a inžinierskych stavieb.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kutica 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KUTICA s.r.o.; Štúrova 788/22, Nová Baňa 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 5/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.07.2021 13/2021 FG3M
 
POZ 280-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.02.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 280-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 28.01.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 28.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.01.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.02.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.02.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 11.02.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 280-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku