Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2788-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2788-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.11.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 21, 29, 30, 31, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Stolárske umelecké výrobky.
21 - Hrnčiarske výrobky; maľované sklené výrobky; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky.
29 - Mäso; mlieko; syry; divina; mliečne výrobky; šunka; slanina; marmelády; vajcia; klobásy, salámy, párky; hydina (mäso); tvaroh; spracovaná zelenina; spracované ovocie.
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; med; cestoviny.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky; úžitkové domáce zvieratá; čerstvé ovocie; rastliny; sadenice; živá hydina.
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; fotografické reportáže; turistické prehliadky so sprievodcom; regionálne kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží.
43 - Turistické ubytovne; penzióny; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; reštauračné (stravovacie) služby; prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 26.02.05, 26.01.06, 14.07.03, 01.07.06, 27.01.12, 05.01.10, 05.05.04, 05.05.20, 06.19.05, 06.01.04, 26.02.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAS RUDOHORIE, o.z.; Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Štefan Cicholes, SIGNUM, patentová a známková kancelária; Hraničná 20, 040 17 Košice 17; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2788-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2788-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.11.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 02.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.11.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 24.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2788-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku