Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2788-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2788-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 05, 35, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Priemyselné chemikálie; chemické prípravky na vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); chemické prípravky na laboratórne analýzy; chemické prípravky na použitie vo fotografii; chemické prípravky na impregnáciu kože; chemické impregnačné prípravky na textil; chemické prípravky na výrobu farbív; poľnohospodárske chemikálie (okrem fungicidov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov); záhradnícke chemikálie a chemikálie pre lesníctvo (okrem fungicidov a insekticídov); chemické prípravky na konzervovanie potravín; plasty (suroviny); plastifikátory; konzervačné prípravky na kaučuk.
03 - Čistiace prípravky.
05 - Dezinfekčné prípravky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.
39 - Doprava.
40 - Čistiace a upratovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 01.17.13, 26.01.04, 26.01.19, 27.01.12, 24.09.02, 24.09.08, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.15, 26.02.19, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie