Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2785-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2785-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.12.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Školenia; vzdelávanie; vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov; odborné preškoľovanie; telesná výchova.
44 - Fyzioterapia; terapeutické služby; zdravotné poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné strediská (služby); prenájom zdravotníckeho vybavenia; telemedicínske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.13.01, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.08, 27.99.18, 27.05.15, 29.01.06, 25.03.01, 26.11.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ReFit clinic s.r.o.; Gagarinova 5B, 821 01 Bratislava 2; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Miroslava Tencerová, advokátka; Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 03/2020 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 FC3M
 
POZ 2785-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2785-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.12.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 13.12.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 13.12.2019 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 13.12.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.12.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 16.12.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 16.12.2019 Typ Doručené
2c Vyjadrenie označenia 16.12.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 17.12.2019 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.01.2020 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2020 Typ Platba
6 výsledok rešerše 11.02.2020 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.02.2020 Typ Interné listy
8 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 29.05.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 29.05.2020 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 29.05.2020 Typ Doručené
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.05.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 29.05.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 29.05.2020 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 25.06.2020 Typ Odoslané
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.07.2020 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 08.07.2020 Typ Odoslané
13 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 08.07.2020 Typ Odoslané
14 Vyjadrenie k námietkam 16.09.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 16.09.2020 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
14c Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
14d Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
14e Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
14f Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Typ Doručené
14g Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Typ Doručené
15 Vyjadrenie k námietkam 16.09.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 16.09.2020 Typ Doručené
15b Pripomienky proti zápisu označenia do registra 16.09.2020 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
15f Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
15g Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Typ Doručené
15h Výpis z obchodného registra 16.09.2020 Typ Doručené
16 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 12.10.2020 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 18.03.2021 Typ Odoslané
POZ 2785-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku