Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2783-2020
(111)  Trademark Number  254873 
(151)  Registration Date  20.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2783-2020 
(220)  Application Date  06.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 18, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové fólie a vrecká na balenie; tlačoviny; typy (tlačové písmo), štočky; učebné a vyučovacie pomôcky; plagáty; albumy; obrazy; knižné zarážky; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; karisbloky; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kancelárske použitie; podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; zošity; typy, tlačové písmo; poznámkové zošity; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón, lepenka; katalógy; spevníky; obaly na doklady; toaletný papier; knihy; tlačiarenské typy (písmená a číslice); papierové kornúty; obaly (papiernický tovar); násady na ceruzky; grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; puzdrá na perá, perečníky; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske potreby); fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; ručné etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie textilné; tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; stolové prestieranie z papiera; papierové vreckovky; papierové obrusy; kancelárske sponky; knihárske záložky do kníh; papierové pečate; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; šablóny na kreslenie a maľovanie; portréty; papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; rysovacie pravítka; knihárske potreby; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; podložky na písanie; poštové známky; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); papierové podbradníky; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar); komiksy; puzdrá na šekové knižky; hudobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; puzdrá na pasy; písacie nástroje; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); zotierače tabúľ; sponky na bankovky; zberateľské karty (nie na hranie); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; tlačené poukážky; ryžový papier; plastové vrecká na exkrementy zvierat chovaných v domácnosti; japonský ozdobný papier (washi); papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; identifikačné visačky (kancelárske potreby); navíjačky na identifikačné visačky (kancelárske potreby); štipce na identifikačné visačky (kancelárske potreby); papierové podbradníky s rukávmi; menovky (kancelárske potreby); papierové kontrolné štítky na batožinu; čisiace papierové obrúsky.
18 - Dáždniky a slnečníky; koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre a cestovné tašky; obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá; vychádzkové palice; alpinistické palice; kožené vôdzky; rebrá dáždnikov a slnečníkov; peňaženky; obaly na hudobné nástroje; palice na dáždniky; zubadlá (postroje pre zvieratá); kostry dáždnikov a slnečníkov; poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); puzdrá na navštívenky; kožené lepenky; kožené škatule na klobúky; náhubky; cestovné kufre; obojky pre zvieratá; kožené šnúrky; vypracované kože; remienky na korčule; kožené remienky; kožené ozdoby na nábytok; imitácie kože; dáždniky; tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); biče; obaly na dáždniky; prikrývky pre zvieratá; postroje pre zvieratá; plecniaky; kožené remienky na bradu; moleskin (imitácia kože); kabelkové rámy; slnečníky; kožušiny; rúčky na dáždniky; náprsné tašky; nákupné tašky na kolieskach; nákupné tašky; diplomatické kufríky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; kožené popruhy; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kufre; rúčky na kufre; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; spoločenské kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; lodné kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); kožené náramenné pásy; torby; cestovné obaly na odevy; uzdy (postroje pre zvieratá); puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufríky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky; cestovné kolieskové kufre; oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti; popruhy na vedenie detí; kolieskové batožiny; textilné skladacie kufríky na usporiadanie predmetov v batožine; konferenčné obaly na spisy; trekingové palice; turistické palice; koženka.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); rukavice bez prstov; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; "valenky" (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi okrem papierových; odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy; chrániče podpätkov; pokrývky hlavy; palčiaky; latexové odevy; tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  04.05.21, 03.01.24, 03.01.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Cintula Peter, Mgr.; Levočská 4, 060 01 Kežmarok 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.12.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2783-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2783-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.12.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 06.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 07.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2020 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
POZ 2783-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku