Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2781-94
(111)  Číslo ochrannej známky  176968 
(151)  Dátum zápisu  27.06.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.11.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2781-94 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.11.1994 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Obilné prípravky, sušienky, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, prášky do pečiva, obilniny upravené pre výživu ľudí, práškové pudingy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOLAMYL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  665108 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  09. 12. 1996 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CZ 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.1996 10/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 01.12.2004 12/2004 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.11.2014 11/2014 ND3M
 
POZ 2781-94
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2781-94
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 17.11.1994 Typ Doručené
2 Doklad o podniku/podnikateľovi 17.11.1994 Typ Doručené
3 Plná moc 17.11.1994 Typ Doručené
4 Avízo o platbe 05.12.1994 Typ Doručené
5 F0011 Popl. za prihlášku 29.12.1994 Typ Platba
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.03.1996 Typ Doručené
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.05.1996 Typ Platba
8 výsledok rešerše Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 20.06.1996 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.06.1996 Typ Odoslané
11 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) Typ Doručené
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.10.1996 Typ Odoslané
13 Avízo o platbe CHF 04.12.1996 Typ Doručené
14 Sprievodný list Typ Doručené
15 Notifikácia z OMPI 29.01.1997 Typ Doručené
16 p.na dodatok 30.01.1997 Typ Interné listy
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.04.1997 Typ Odoslané
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.08.1997 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.1997 Typ Platba
20 Doklad 15.10.1997 Typ Doručené
21 pokyn na zápis prevodu 27.10.1997 Typ Interné listy
22 dodatok k osvedčeniu OZ 28.01.1998 Typ Odoslané
23 Žiadosť inde neuvedená 22.12.1997 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 19.02.1998 Typ Odoslané
25 Žiadosť o vystavenie druhopisu 06.11.2000 Typ Doručené
26 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.11.2000 Typ Platba
27 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2000 Typ Odoslané
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.07.2004 Typ Doručené
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2004 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2004 Typ Odoslané
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.09.2014 Typ Platba
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.09.2014 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
34 Plná moc 29.03.2016 Typ Doručené
35 Plná moc 31.03.2016 Typ Doručené
36 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 29.03.2016 Typ Doručené
37 záznam z nahliadnutia do spisu 05.04.2016 Typ Interné listy
38 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
38a Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
38b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Typ Doručené
39 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2781-94
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dr. OETKER, spol. s r. o.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku