Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2781-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257322 
(151)  Dátum zápisu  29.03.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  29.03.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2781-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  27.04.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; maloobchodné služby s elektronikou, s počítačmi a periférnymi zariadeniami počítačov, s elektrickými spotrebičmi, s mobilnými telefónmi a hudobnými nástrojmi; veľkoobchodné služby s elektronikou, s počítačmi a periférnymi zariadeniami počítačov, s elektrickými spotrebičmi, s mobilnými telefónmi a hudobnými nástrojmi; kancelárske práce; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketingový prieskum; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovateľské služby.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; balenie darčekov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 27.05.10, 27.05.09, 29.01.05, 26.15.09, 19.03.11, 26.04.09, 26.07.15, 26.03.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARCO COM s.r.o.; J.D. Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, Košice-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2021 23/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 27.04.2022 8/2022 FG3M
 
POZ 2781-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.11.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2781-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 31.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 31.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 31.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.11.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 08.11.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.11.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.04.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 05.05.2022 Typ Doručené
opätovne odoslaný list 10.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 2781-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku