Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2781-2021
(111)  Trademark Number  257322 
(151)  Registration Date  29.03.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  29.03.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2781-2021 
(220)  Application Date  31.10.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.12.2021 
(450)  Publication of Registration Date  27.04.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; maloobchodné služby s elektronikou, s počítačmi a periférnymi zariadeniami počítačov, s elektrickými spotrebičmi, s mobilnými telefónmi a hudobnými nástrojmi; veľkoobchodné služby s elektronikou, s počítačmi a periférnymi zariadeniami počítačov, s elektrickými spotrebičmi, s mobilnými telefónmi a hudobnými nástrojmi; kancelárske práce; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketingový prieskum; zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovateľské služby.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; balenie darčekov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15, 27.05.10, 27.05.09, 29.01.05, 26.15.09, 19.03.11, 26.04.09, 26.07.15, 26.03.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, čierna, fialová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ARCO COM s.r.o.; J.D. Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  31.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2021 23/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 27.04.2022 8/2022 FG3M
 
POZ 2781-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.11.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2781-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 31.10.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 31.10.2021 Type Delivered
Plná moc 31.10.2021 Type Delivered
Plná moc 31.10.2021 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 31.10.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.11.2021 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2021 Type Payment
výsledok rešerše 08.11.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 08.11.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.04.2022 Type Sent document
Podanie inde neuvedené 05.05.2022 Type Delivered
opätovne odoslaný list 10.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Type Delivered
Plná moc 21.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.06.2022 Type Delivered
POZ 2781-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku