Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2778-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254993 
(151)  Dátum zápisu  03.05.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  03.05.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2778-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  26.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 20, 25, 26, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; knihy.
20 - Bytové zariadenie (dekoračné predmety); drevené nástenné ozdoby; ozdobné predmety z dreva.
25 - Obuv; pančuchy; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); župany; pulóvre; svetre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; kožušiny (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; papuče; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; podprsenky; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky; topánky; športová obuv; spodničky; kombiné (spodná bielizeň); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; sárí; tričká; vreckovky do saka; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; kadernícke pláštenky; kimoná; vyšívané odevy; latexové odevy.
26 - Čipky; čipkársky tovar; vence z umelých kvetov; nášivky, aplikácie (galantéria); umelé vianočné vence.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); tvorba reklamných filmov; marketing; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; cielený marketing.
41 - Vydávanie kníh; služby orchestrov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; hudobné skladateľské služby; fotografovanie; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); prenájom umeleckých diel; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované galériami umenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.99.04, 26.99.20, 27.05.09, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PERiDA s.r.o.; Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava-Rača; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.01.2021 2/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 26.05.2021 10/2021 FG3M
 
POZ 2778-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2020 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2778-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 04.12.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 04.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.12.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 04.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.12.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 18.12.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.12.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 2778-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku