Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2776-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2776-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Priemyselné chemikálie; chemické prípravky na čistenie olejov; zmesi na opravu pneumatík; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; prípravky proti zakaľovaniu okien; chemické prísady na zlepšovanie spaľovania; chladivá; chladiace zmesi do motorov vozidiel; nemrznúce zmesi do chladiacich systémov vozidiel; brzdové kvapaliny; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; detergenty na použitie vo výrobnom procese.
04 - Motorové palivá; priemyselné mazivá; mazacie oleje (priemyselné mazivá); priemyselné oleje; priemyselné tuky; mazadlá; vosky (surovina); olejové rezné kvapaliny; grafit na mazanie; mazadlá na remene; mazadlá pre strojov; mazadlá pre motorové vozidlá; rašelina (palivo).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 1 a 4 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.07.09, 26.01.14, 26.01.16, 02.09.14, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, tmavosivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.; Alekšince 231, 951 22 Alekšince; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2776-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2776-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.12.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 04.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.12.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 04.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2021 Typ Interné listy
POZ 2776-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku