Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2776-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2776-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.11.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Alternátory; asfaltovacie stroje; axiálne ložiská; banské stroje; brúsne stroje; buldozéry; cestné stroje; cestné valce; čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); vysokotlakové čistiace stroje; dokončovacie stroje (finišéry); drviace stroje; drviče odpadu (stroje); zdvíhacie zariadenia pre vozne; filtrovacie stroje; hydraulické motory; chladiče motorov a hnacích strojov; kefy (časti strojov); kladivá (časti strojov); kladkostroje; kosačky na trávniky (stroje); kovoobrábacie stroje; mechanické lopatové nakladače; ložiská (časti strojov); odsávacie stroje na priemyselné použitie; poľnohospodárske stroje; pracie a premývacie zariadenia; prevody strojov; radlice; rezacie stroje; riadiace mechanizmy strojov a motorov a hnacích strojov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; roboty (stroje); rozprašovacie stroje; rýpadlá; strojové sekáče; snehové pluhy; súkolesia (časti strojov); šetriče paliva do motorov; taviace stroje; tlmiče motorov; vŕtacie stroje; valce (strojov); vyorávače (stroje); vysávače; motory do vznášadiel; záhradné traktory; samohybné zametacie stroje; zdvíhacie zariadenia; zdviháky (stroje); stroje na výstavbu železníc; žeriavy.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dreziny; dvojkolesové vozíky; elektromobily; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány (klzáky); kapoty na vozidlá; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; podvozky vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; ťažné zariadenia vozidiel; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); manipulačné vozíky; vyklápacie vozíky.
42 - Energetické audity; expertízy (inžinierske práce); fyzikálny výskum; kontroly kvality; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti úspory energie; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický výskum; vedecký výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.06, 03.01.04, 26.13.99, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2018 02/2018 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 FC3M
 
POZ 2776-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2776-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.11.2017 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.11.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.12.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.12.2017 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 12.01.2018 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.01.2018 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 09.04.2018 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 09.04.2018 Typ Doručené
8b Plná moc 09.04.2018 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.04.2018 Typ Platba
10 výzva na doplnenie podania námietok 20.04.2018 Typ Odoslané
11 Doplnenie námietok 11.06.2018 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 11.06.2018 Typ Doručené
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.06.2018 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.08.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.08.2018 Typ Doručené
14a Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov 24.08.2018 Typ Doručené
15a Sprievodný list 24.08.2018 Typ Doručené
15b Plná moc 24.08.2018 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 24.08.2018 Typ Doručené
16a Sprievodný list 24.08.2018 Typ Doručené
16b Plná moc 24.08.2018 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.10.2018 Typ Doručené
17a Sprievodný list 23.10.2018 Typ Doručené
17b Plná moc 23.10.2018 Typ Doručené
18 Vyjadrenie k pripomienkam 23.10.2018 Typ Doručené
18a Sprievodný list 23.10.2018 Typ Doručené
18b Vyjadrenie k pripomienkam 23.10.2018 Typ Doručené
19 Vyjadrenie k námietkam 23.10.2018 Typ Doručené
19a Sprievodný list 23.10.2018 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 23.10.2018 Typ Doručené
20 Žiadosť inde neuvedená 05.11.2018 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 13.11.2018 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 17.01.2019 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 17.01.2019 Typ Doručené
23 výsledok posúdenia pripomienok - nedôvodný 14.06.2019 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 14.06.2019 Typ Odoslané
25 Podanie rozkladu 16.07.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 16.07.2019 Typ Doručené
26 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 18.07.2019 Typ Odoslané
27 predkladacia správa k rozkladu 25.09.2019 Typ Interné listy
28 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 29.10.2019 Typ Interné listy
29 protokol o rokovaní komisie 29.10.2019 Typ Interné listy
30 protokol o hlasovaní komisie 30.10.2019 Typ Interné listy
31 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 06.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2776-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku