Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2770-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  209285 
(151)  Dátum zápisu  03.05.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  01.10.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2770-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.10.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, vodičky a farby na vlasy, osobné dezodoranty, vlasové prípravky, všetky uvedené výrobky s vylúčením výrobkov určených deťom.
05 - Výrobky veterinárske, výrobky hygienické, napr. nohavičky, obrúsky, vložky, vata, tampóny, výrobky dietetické pre chorých, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky, všetky uvedené výrobky s vylúčením výrobkov určených deťom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BARNY'S 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.10.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 09/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.07.2005 07/2005 FH3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 06.07.2007 07/2007 XD3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.11.2008 11/2008 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 03/2014 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 2770-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2770-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 01.10.2003 Typ Doručené
2 Plná moc 10.10.2003 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.10.2003 Typ Odoslané
4 Oznámenie k poplatkom 07.11.2003 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2003 Typ Platba
6 výsledok rešerše 04.06.2004 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.07.2004 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.12.2004 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.12.2004 Typ Platba
10 výzva na doplnenie podania námietok 16.12.2004 Typ Odoslané
11 Plná moc 21.12.2004 Typ Doručené
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.12.2004 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k námietkam 02.03.2005 Typ Doručené
14 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 23.03.2005 Typ Odoslané
15 pokyn na zápis po zverejnení 02.05.2005 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2005 Typ Odoslané
17 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 18.04.2007 Typ Platba
18 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 13.04.2007 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2007 Typ Odoslané
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Typ Doručené
20a Plná moc 22.08.2008 Typ Doručené
20b Doklad o prevode 22.08.2008 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 28.09.2013 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.10.2013 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 13.11.2013 Typ Odoslané
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2013 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis prevodu 10.02.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
28b Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Typ Odoslané
30 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Typ Doručené
30a Doklad o prevode 19.03.2021 Typ Doručené
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 12.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2770-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.09.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2008 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 12.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku