Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2769-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2769-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.04.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  45 - Zoznamovacie služby; internetové služby sociálnych sietí; internetové služby osobného predstavovania; internetové zoznamovacie služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SWIPE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Match Group, LLC.; P.O. Box 25458, Dallas, Texas 75225; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2769-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2769-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 28.10.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 28.10.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 28.10.2021 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 29.10.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
3b Preklad žiadosti o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 02.11.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.11.2021 Typ Odoslané
6 výsledok rešerše 10.11.2021 Typ Interné listy
7 Odpoveď na správu úradu 22.11.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2769-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku