Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2766-98
(111)  Číslo ochrannej známky  195137 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2001 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.11.2018 
(210)  Číslo prihlášky  2766-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.11.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  12.02.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Filtre (časti strojov alebo motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu, oleja, paliva do motorov; filtrovacie stroje; alternátory; čerpadlá; pumpy; čistiace stroje; chladiče do motorov a strojov; výfuky; katalyzátory do motorov; kompresory; olejové separátory; patróny do filtračných zariadení; tlmiče motorov; odlučovače vody; vstrekovania do motorov; zapaľovacie a žeraviace sviečky do spaľovacích motorov; elektrické kuchynské roboty; ručné mechanické náradie; letecké motory; kosačky; lisy; mixéry; mlyny; mlynčeky; obrábacie stroje; remene do motorov; remenice; ložiská; vrtáky.
09 - Elektrické akumulátory; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; elektrické batérie; diaľkové ovládače; hasiace prístroje; elektrické hlásiče; elektrické zariadenia proti krádeži; nepriestrelné vesty; ochranné oblečenie proti ohňu; ochranné helmy, masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; poplašné zariadenia; požiarne hlásiče; bezpečnostné siete; ochranné siete proti nehodám; sirény; snímače; ochranné štíty na tvár; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu a ich časti, súčasti a príslušenstvo obsiahnuté v tr. 9; elektrické zámky.
12 - Vozidlá na pohyb po zemi, vode, vzduchu a koľajniciach; lode; lietadlá; automobily; elektromobily; automobilové podvozky a ich časti, súčasti a príslušenstvo obsiahnuté v tr. 12; motory do vozidiel; prevody do vozidiel; protišmykové reťaze; vojenské dopravné prostriedky; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel a ich časti, súčasti a príslušenstvo obsiahnuté v tr. 12; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel a ich časti súčasti a príslušenstvo obsiahnuté v tr. 12; tlmiče automobilov; stierače; brzdy; brzdové diely do vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HIGHLANDER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION); 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 12.02.2001 02/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2001 08/2001 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.02.2009 02/2009 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2019 02/2019 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 2766-98
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2766-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 03.11.1998 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2000 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 06.09.2000 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 28.09.2000 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 29.09.2000 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.06.2001 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.07.2006 Typ Doručené
8a Plná moc 21.07.2006 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 18.09.2006 Typ Odoslané
10 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.10.2006 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 11.10.2006 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.12.2006 Typ Doručené
13 prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 03.01.2007 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 15.03.2007 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.08.2007 Typ Doručené
15a Plná moc 03.08.2007 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2007 Typ Doručené
16a Plná moc 07.08.2007 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.2007 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 31.10.2008 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.11.2008 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 03.12.2008 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.12.2008 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 08.01.2009 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.10.2018 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.11.2018 Typ Odoslané
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2018 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2018 Typ Odoslané
27 Návrh na zrušenie ochrannej známky 17.01.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 17.01.2019 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 17.01.2019 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 19.02.2019 Typ Odoslané
29 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 19.02.2019 Typ Odoslané
30 41 Poplatok - kaucia 22.02.2019 Typ Platba
31 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 22.02.2019 Typ Platba
32 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 27.02.2019 Typ Odoslané
33 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.05.2019 Typ Doručené
33a Sprievodný list 03.05.2019 Typ Doručené
34 prvé predĺženie lehoty 15.05.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.07.2019 Typ Doručené
35a Sprievodný list 01.07.2019 Typ Doručené
36 konečná lehota 10.07.2019 Typ Odoslané
37 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2019 Typ Platba
38 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2019 Typ Doručené
38a Príloha inde neuvedená 03.09.2019 Typ Doručené
39 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2019 Typ Odoslané
40 všeobecný referátnik 10.09.2019 Typ Odoslané
41 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2019 Typ Platba
42 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.10.2019 Typ Doručené
42a Sprievodný list 01.10.2019 Typ Doručené
44 Žiadosť o zápis prevodu 10.10.2019 Typ Doručené
44a Doklad o prevode 10.10.2019 Typ Doručené
44b Plná moc 10.10.2019 Typ Doručené
45 vyžiadanie poplatku 16.10.2019 Typ Odoslané
46 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2019 Typ Platba
47 Žiadosť inde neuvedená 04.11.2019 Typ Doručené
47a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
48 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2019 Typ Odoslané
49 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (späťvzatie) 05.12.2019 Typ Odoslané
50 vnútrospisový list 08.01.2020 Typ Interné listy
51 Žiadosť o zápis prevodu 13.10.2021 Typ Doručené
51a Doklad o prevode 13.10.2021 Typ Doručené
51b Osvedčovacia doložka 13.10.2021 Typ Doručené
51c Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
52 vyžiadanie poplatku 19.10.2021 Typ Odoslané
53 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2021 Typ Platba
POZ 2766-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.08.2007 Porubčan Róbert, Ing.
2 Prevod majiteľa 06.11.2019 Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o. PROTON, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.11.2019 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. Porubčan Róbert, Ing.
4 Prevod majiteľa 28.10.2021 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku