Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2765-2020
(111)  Trademark Number  254867 
(151)  Registration Date  20.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2765-2020 
(220)  Application Date  02.12.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  30, 31, 32, 33, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Kávové príchute; aromatické prípravky do potravín; koreniny; sušienky, keksy; sušienky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); karamelky (cukríky); cigória (kávová náhradka); čaj; čokoláda; chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); keksy; cukor; ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; med; jemné pečivárske výrobky; sušienky; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky.
31 - Nespracované riasy (potraviny alebo krmivo); nečistené kakaové bôby; cukrová trstina; nespracované obilie; čakankové hľuzy; čakanka; mandle (ovocie); čerstvé arašidy.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; šerbety (nápoje); paradajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; prášky na prípravu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; pivové koktaily; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje; energetické nápoje.
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; destilované nápoje; koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; liehové esencie; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); aranžovanie výkladov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.13, 26.01.20, 27.01.12, 27.05.15, 26.13.01, 29.01.07 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  C 0 | M 10 | Y 20 | K10; R 232 | G 224 | B 208; PANTONE 51 - 8 C C 0 | M 40 | Y 50 | K 30; R 141 | G 107 | B 81; PANTONE 59 - 5 C C 0 | M 0 | Y 0 | K 100; R 0 | G 0 | B 0; PANTONE PROCESS BLACK U 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Hoľko Ján, Ing.; Jasná 746/14, 900 41 Rovinka; SK 
(740)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.; Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.12.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2765-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2765-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.12.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 02.12.2020 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 02.12.2020 Type Delivered
1c Plná moc 02.12.2020 Type Delivered
1d Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.12.2020 Type Delivered
1e Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 16.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.12.2020 Type Internal Letter
6 všeobecný referátnik 16.12.2020 Type Sent document
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
POZ 2765-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku