Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2763-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254946 
(151)  Dátum zápisu  22.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2763-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické taštičky; kozmetické krémy; krémy na kožu; kozmetické pleťové vody; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; fytokozmetické prípravky.
05 - Farmaceutické prípravky a substancie; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre zubné lekárstvo; pastilky na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; masti na farmaceutické použitie; diétne potraviny na lekárske použitie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RYKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Green Brands a.s.; Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4 - Krč; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2763-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2763-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.12.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 02.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.12.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.04.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 20.04.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2763-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku