Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2762-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254866 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2762-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 31, 32, 33, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Kávové príchute; aromatické prípravky do potravín; koreniny; sušienky, keksy; sušienky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); karamelky (cukríky); cigória (kávová náhradka); čaj; čokoláda; chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); keksy; cukor; ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; med; jemné pečivárske výrobky; sušienky; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky.
31 - Nespracované riasy (potraviny alebo krmivo); nečistené kakaové bôby; cukrová trstina; nespracované obilie; čakankové hľuzy; čakanka; mandle (ovocie); čerstvé arašidy.
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; šerbety (nápoje); paradajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; prášky na prípravu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; pivové koktaily; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje; energetické nápoje.
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; destilované nápoje; koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; liehové esencie; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom).
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); aranžovanie výkladov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hoľko Ján, Ing.; Jasná 746/14, 900 41 Rovinka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o.; Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2762-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2762-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.12.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.12.2020 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.12.2020 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 02.12.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
1e Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 16.12.2020 Typ Interné listy
6 všeobecný referátnik 16.12.2020 Typ Odoslané
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2762-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku