Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2762-2001
(111)  Trademark Number  202141 
(151)  Registration Date  05.03.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  20.09.2021 
(210)  Application Number  2762-2001 
(220)  Application Date  20.09.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.12.2002 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Magnetické nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, gramofónové platne, nahrané i nenahrané videokazety a audiokazety, audiovizuálne diela, CD disky, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, obaly na zvukové nosiče.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, periodiká a neperiodická tlač, knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, plastové obaly nezaradené do iných tried, štočky.
35 - Propagačná a inzertná činnosť, reklama, obchodná administratíva, vydavateľská a nakladateľská činnosť v oblasti reklamných materiálov.
41 - Zábavná činnosť, športové a kultúrne aktivity, najmä usporadúvanie ankiet, organizácia a prevádzka hier, súťaží a estrád, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou reklamných materiálov, spravodajstvo a publicistika v oblasti kultúry, požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  ČESKÝ SLAVÍK 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MUSICA BOHEMICA, s.r.o.; Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2; CZ 
(740)  Attorney(s)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.09.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 2762-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2762-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.09.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2001 Type Payment
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 10.10.2001 Type Sent document
4 Plná moc 19.10.2001 Type Delivered
5 výsledok rešerše 29.05.2002 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.05.2002 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 25.07.2002 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2002 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Type Sent document
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2011 Type Payment
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.07.2011 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Type Sent document
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2021 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.03.2021 Type Delivered
15 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 23.03.2021 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2021 Type Delivered
18 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Type Sent document
POZ 2762-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2021 MUSICA BOHEMICA, s.r.o. MUSICA BOHEMICA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku