Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2762-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202141 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2762-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Magnetické nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, gramofónové platne, nahrané i nenahrané videokazety a audiokazety, audiovizuálne diela, CD disky, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, obaly na zvukové nosiče.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, periodiká a neperiodická tlač, knihy, brožúry, prospekty, plagáty, fotografie, plastové obaly nezaradené do iných tried, štočky.
35 - Propagačná a inzertná činnosť, reklama, obchodná administratíva, vydavateľská a nakladateľská činnosť v oblasti reklamných materiálov.
41 - Zábavná činnosť, športové a kultúrne aktivity, najmä usporadúvanie ankiet, organizácia a prevádzka hier, súťaží a estrád, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou reklamných materiálov, spravodajstvo a publicistika v oblasti kultúry, požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ČESKÝ SLAVÍK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MUSICA BOHEMICA, s.r.o.; Londýnská 674/55, 120 00 Praha 2; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 2762-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2762-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.09.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 10.10.2001 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.10.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 29.05.2002 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.05.2002 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 25.07.2002 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.09.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.07.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.07.2011 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.03.2021 Typ Doručené
15 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 23.03.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2021 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2762-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2021 MUSICA BOHEMICA, s.r.o. MUSICA BOHEMICA, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku