Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 27618
(111)  Číslo ochrannej známky  155305 
(151)  Dátum zápisu  26.11.1962 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  27618 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.11.1962 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje a nástroje poháňané elektrickým motorom alebo iným mechanickým pohonom, ručné nástroje a náradia.
08 - Stroje a nástroje poháňané elektrickým motorom alebo iným mechanickým pohonom, ručné nástroje a náradia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.14, 02.09.25, 26.04.14, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Festool s.r.o.; Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  263772 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  22. 12. 1962 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2007 5/2007 TC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 27618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.11.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2007 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.05.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.12.2011 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2016 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 27618
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.02.1998 Typ Doručené
Plná moc 24.03.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 30.10.1998 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 10.09.1999 Typ Odoslané
Doklad 30.09.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 18.11.1999 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 18.11.1999 Typ Interné listy
pokyn na obnovu zápisu 18.11.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2000 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.11.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.03.2007 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.05.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 07.05.2008 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 29.03.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 05.04.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 31.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Výpis z obchodného registra 19.01.2016 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2016 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 02.03.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 27618
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Narex Česká Lípa, a.s.
NAREX CONSULT, akciová společnost
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.03.2007 Protool a. s. Narex Česká Lípa, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.08.2008 Protool s. r. o. Protool a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.03.2016 Festool s.r.o. Protool s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku