Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2756-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254860 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2756-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér); nahraté nosiče záznamov; nenahraté nosiče digitálnych záznamov a pamäťové médiá; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačový softvér; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné).
16 - Plagáty; letáky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené publikácie; tlačoviny; brožúry; katalógy; prospekty; obežníky; príručky; ročenky; kalendáre; knihy; periodiká; papier; kartón, lepenka; albumy; fotografie (tlačoviny); grafické reprodukcie; zoznamy; lístky; zberateľské karty (nie na hranie); papierové zástavy; samolepky (papiernický tovar); tlačené poukážky; papiernický tovar; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku; plastové fólie a vrecká na balenie.
18 - Športové tašky; tašky; plecniaky; peňaženky; puzdrá na vizitky; puzdrá na kľúče; menovky na batožinu.
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; otvárače na fľaše (elektrické alebo neelektrické); potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský riad a náradie; výrobky zo skla, porcelánu a keramiky.
25 - Športové tričká, dresy; športová obuv; odevy; obuv; pokrývky hlavy; šatky, šály; ponožky; rukavice.
28 - Hracie karty; zberateľské karty na hranie; hracie žetóny; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; videohry; hry; hračky; figúrky (hračky); telocvičné a športové potreby.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozvíjanie reklamných nápadov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; propagovanie športových súťaží a podujatí (reklama); podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; vyhľadávanie sponzorov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný manažment pre športovcov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 9, 16, 18, 21, 25 a 28 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triedach 9, 16, 18, 21, 25 a 28 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; merchandising (podpora predaj pre tretie osoby).
36 - Finančné sponzorstvo; finančné sponzorovanie športových aktivít; organizovanie peňažných zbierok; finančné informácie.
38 - Kontinuálny prenos dát (streaming); prenos digitálnych nahrávok (podcastov); prenos digitálnych súborov; prenos videonahrávok na objednávku; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie diskusných fór online; bezdrôtové vysielanie; telekomunikačné služby.
41 - Zábava; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; vzdelávanie; online hazardné hry (herne); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie elektronických žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); športové aktivity; poskytovanie športových informácií; poskytovanie športovísk; služby rezervácie a objednávania lístkov na športové podujatia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); tábory na športové sústredenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.19, 24.11.18, 26.05.08, 26.05.14, 26.05.16, 06.01.01, 06.01.02, 26.05.02, 26.03.04, 01.15.17, 26.05.24, 27.05.03, 27.05.15, 02.01.08, 21.03.25, 29.01.13, 21.03.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2756-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2756-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 02.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2756-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku