Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2754-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254859 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2754-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; počítačové softvérové aplikácie; komunikačný softvér; softvér pre webové aplikácie; softvér a aplikácie pre mobilné zariadenia; počítačový aplikačný softvér; počítačový softvér pre mobilné aplikácie, ktoré umožňujú interakciu a rozhranie medzi vozidlami a mobilnými zariadeniami; počítačový softvér na sledovanie správania vodičov; počítačový softvér na spracovanie údajov o polohe; počítačový softvér na zhromažďovanie údajov o polohe; počítačový softvér na šírenie údajov o polohe.
38 - Telekomunikačné služby; elektronická komunikácia.
39 - Dopravné informácie, poradenstvo a rezervačné služby; doprava; poskytovanie služieb rezervácie taxíkov prostredníctvom mobilných aplikácií.
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); tvorba softvéru; inštalácia softvéru; vývoj softvéru; údržba a opravy softvéru; prenájom počítačového softvéru v oblasti cestovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.16, 26.04.22, 27.99.21, 27.05.01, 27.05.15, 27.05.03, 18.01.07, 07.03.25, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zanex s. r. o.; Námestie Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária SOWA s. r. o.; Beblavého 8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2754-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2754-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.12.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 01.12.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 01.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2754-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku